ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ - ОФИЦИАЛЕН WEB САЙТ                 ДОБРЕ ДОШЛИ!

  Добде дошли в Септември  Кмет  Общински съвет  Общинска администрация  Стратегически приоритети  Местно самоуправление  Административни услуги  Он-лайн услуги  Достъп до информация  Общински дейности  Общински справочник  Връзки

 

 

   Български

   Английски

 

 

Начало  Контакти  Карта на сайта  Новото в сайта


Храм "Св. цар
Борис-Михаил"

АНТИКОРУПЦИОНЕН ПОРТАЛ


 

Начало 8 Общинска администрация 8 Антикорупционен портал

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Добре дошли на страницата Антикорупция на община Септември.

От тази страница ще се информирате за начините, по които може да подадете своя сигнал за корупционни прояви и/или конфликт на интереси за служители от общинска администрация Септември.

Какво трябва да знаете за борбата с корупцията и работата със сигнали за корупционни прояви и/или конфликт на интереси:

Съгласно определението, съдържащо се в Гражданската конвенция за корупцията, ратифицирана със закон, приет от 38 Народно събрание на 10.05.2000 г., в сила от 01.11.2003 г., част от действащото българското законодателство, корупция е  „искането, предлагането, даването или приемането, пряко или косвено, на подкуп или всяка друга неследваща се облага или обещаването на такава, което засяга надлежното изпълнение на някое задължение или поведението, което се изисква от приемащия подкупа, неполагащата се облага или обещаването на такава.”

Възможните общоизвестни сфери на повишен корупционен риск са свързани с възможността за разпределение и преразпределение на финансови и/или материални активи и в общественото съзнание се свързват най-вече с обществените поръчки и концесии, разрешителните и лицензионните режими, предоставянето на права и издаването на документи в зависимост от възможността за индивидуална преценка на решаващия орган, упражняването на контролно-санкционни правомощия.

Установяването на монопол върху обществените ресурси при съществуваща неограничена свобода на преценка и липса на отговорност и контрол увеличава вероятността от корупция.

Конфликтът на интереси в държавната администрация се проявява в пресечната точка между обществения и частен интерес, като легална дефиниция на понятието се съдържа в чл. 29а, ал. 4 от Закона за държавния служител:
„Конфликт на интереси е налице, когато държавен служител или свързано с него лице не са прекратили или са придобили след назначаването му качеството на едноличен съдружник, прокурист, член на управителен или надзорен съвет търговец, на търговско дружество, което извършва сделки или кандидатства, съответно е определен, за изпълнител по обществена поръчка, с юридическото лице, с чийто ръководител държавният служител се намира в служебно правоотношение. Това се отнася и за сключването на сделки, кандидатстването и изпълнението на обществена поръчка с търговско дружество с преобладаващо участие на юридическото лице по предходното изречение. Когато декларираният конфликт на интереси не е отстранен в двумесечен срок, той се смята за укрит.”

Обработка на сигналите:

Подавайте сигнали, които наистина са по тема „Корупция”. Няма да бъдат проверявани сигнали, които не са свързани с темата „Корупция”.

Сигналите може да подавате във формата, приложена към страницата на Комисията по превенция и противодействие с корупцията.

Сигнали може да подавате и в специална пощенска кутия за сигнали за корупция в сградата на общинска администрация Септември както и на e-mail: [email protected]

Относно достоверността и надеждността на изложеното:

Подавайте сигнали за факти и обстоятелства, които са констатирани лично или имате съответните документи.

Ще Ви бъдем благодарни, ако ни изпратите и доказателства за откритите от Вас нарушения.

При подаването на сигнали по реда, регламентиран от Административно-процесуалния кодекс, трябва да знаете, че съгласно чл.111, ал.4 от АПК:
- не се образува производство за извършени нарушения преди повече от две години;
- не се образува производство по анонимни сигнали.

В случая по предходното изречение, когато подавате сигнал за корупционна проява, моля имайте предвид следното:
- Оставянето на Единния ви граждански номер не е задължително, но Ви благодарим, ако бъдете така любезни да го запишете.
- Запишете трите си имена и актуален пощенски адрес за обратна връзка с Вас, като е желателно след имената и пощенския адрес да оставите и актуален телефон за връзка с Вас (може и мобилен).

Разчитаме на Вашата коректност при предоставяне на личните Ви данни - имена, адрес и телефонен номер, защото автентичността на идентификацията Ви се ще се проверява и ако се установи несъответствие между така записаните данни (например - фалшив телефон и/или имена, несъществуващ адрес), сигналът Ви ще се счита за анонимен!

 

 

Фотогалерия

Археологически

музей

Къща - музей
"Ал. Стамболийски"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Последна актуализация:  30.04.2009                                                         Copyright   ©  2003 - 2022 Община Септември                                                                      webmaster