ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ - ОФИЦИАЛЕН WEB САЙТ                 ДОБРЕ ДОШЛИ!

  Добде дошли в Септември  Кмет  Общински съвет  Общинска администрация  Стратегически приоритети  Местно самоуправление  Административни услуги  Он-лайн услуги  Достъп до информация  Общински дейности  Общински справочник  Връзки

 

 

   Български

   Английски

 

Начало  Контакти  Карта на сайта  Новото в сайта


Храм "Св. цар
Борис-Михаил"

АРХИВ НОВИНИ И АКТУАЛНИ СЪБИТИЯ 2016 г.


 

   Начало 8 Архив 8 Архив 2016

[29-12-2016] ПРОЕКТ НА правилник за устройството и дейността на център за подкрепа на личностно развитие - детски комплекс гр. септември

[21-12-2016] Съобщение от Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" за издаване на Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти за обект канализационна система в река Семчин дере

[21-12-2016] ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ОВОС за инвестиционно предложение за трасе на общински път от път II-84 с. Звъничево - с. Ветрен дол до път III-3706 с. Паталеница - с. Ветрен дол

[20-12-2016] Община Септември подписа административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  по Проект №BG05FMOP001-3.002-0191-C01 „Топъл обяд в община Септември - 2016”

[20-12-2016] Разрешително №33140213/12.12.2016 г. за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ОБЕКТ: "КАНАЛИЗАЦИОННА СИСТЕМА i-ВИ ЕТАП" НА С. КАРАБУНАР

[20-12-2016] ГЛОБИ ЗА НЕОБЯВИЛИТЕ РЕКОЛТАТА СИ В ЗАКОНОУСТАНОВЕНИЯ СРОК ОТ ГРОЗДОБЕРНА КАМПАНИЯ 2016

[19-12-2016] Уведомление за инвестиционно предложение за трасе на общински път от ВРЗ - гр. Септември до път IV клас гр. Септември - гр. Ветрен

[19-12-2016] Уведомление за инвестиционно предложение за трасе на общински път от път II-84 с. Звъничево - с. Ветрен дол до път III-3706 с. Паталеница - с. Ветрен дол

[19-12-2016] ГОРИ, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ - ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

[16-12-2016] ОБОБЩЕНА СПРАВКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ОУП НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ С РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗВЪРШЕНАТА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА, С РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ КОНСУЛТАЦИИТЕ  И С УСЛОВИЯТА, МЕРКИТЕ И ОГРАНИЧЕНИЯТА В СТАНОВИЩЕТО НА ЕО

[13-12-2016] Информация за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за изграждане на тръбен сондажен кладенец за водоснабдяване на земеделска площ засадена с лешникови насаждения, ПИ 064013, землище с. Карабунар

[13-12-2016] Информация за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за изграждане на тръбен сондажен кладенец за водоснабдяване на земеделска площ засадена с касис, ПИ 063040, землище с. Карабунар

[12-12-2016] Информация за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за изграждане на тръбен сондажен кладенец за водоснабдяване на земеделска площ засадена с касис, ПИ 064006, землище с. Карабунар

[12-12-2016] Заповед №РД-677/24.11.2016 г. на МОСВ за определяне на санитарно-охранителна зона на находище на минерална вода "Варвара", с. Варвара

[09-12-2016] Съобщение от Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" за издаване на Разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения за обект "Реконструкция на пристройка и надстройка на съществуваща сграда снек-бар в къща за гости", имот №000717, земл...

[07-12-2016] Обява във връзка с подготовката на идейна концепция за проектно предложение по Интегрирана схема за приобщаване на уязвими групи по ОП РЧР, ОП "Наука и образование за интелигентен растеж" и ОП "Региони в растеж"

[07-12-2016] Решение № ПК-66-ПР/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на РИОСВ - Пазарджик за инвестиционно предложение "Птицевъдна ферма, складови и производствени дейности" в ПИ №011048, землище гр. Септември

[07-12-2016] Община Септември в изпълнението на Проект „Независим живот в община Септември” обявява процедура за подбор на персонал  на социални услуги в Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда  – Община Септември

[05-12-2016] Съобщение от Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" за издаване на Разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения за обект "Трайни насаждения от орехи", ПИ №006057, землище с. Ветрен дол

[05-12-2016] Съобщение от Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" за издаване на Разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения за обект "Животновъдна ферма", ПИ №011524, землище гр. Септември

[02-12-2016] ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ

[02-12-2016] Oбщина Септември има подписано споразумение за изпълнение на Програма ROMACT

[01-12-2016] Решение № ПК-63-ПР/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на РИОСВ - Пазарджик за инвестиционно предложение за изграждане на петролна база, ПИ №385017, землище с. Варвара

[30-11-2016] ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. СЕПТЕМВРИ ОБЯВЯВА КОНКУРС За възлагане управлението на "МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР i - сЕПТЕМВРИ" еоод ГР. СЕПТЕМВРИ, ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ, ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК

[30-11-2016] Решение № ПК-62-ПР/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на РИОСВ - Пазарджик за инвестиционно предложение за изграждане на шахтов кладенец и система за капково напояване на нова черешова градина и масив с масл...

[25-11-2016] проектобюджет на община Септември за 2017

[25-11-2016] Съобщение от Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" за издаване на Разрешително за водовземане от подземни води за обект "Оранжерии", ПИ №000451, землище гр. Ветрен

[25-11-2016] Съобщение от Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" за издаване на Разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения за обект "Орехови насаждения", ПИ №009052, землище с. Ветрен дол

[25-11-2016] Съобщение от Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" за издаване на Разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения за обект "Орехови насаждения", ПИ №011051, землище с. Ветрен дол

[24-11-2016] ПРОЕКТ НА правилник за устройството и дейността на център за подкрепа на личностно развитие - детски комплекс гр. септември

[23-11-2016] ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ ОБЯВЯВА КОНКУРС За възлагане управлението на социална услуга „ Дом за възрастни хора с умствена изостаналост” - с. Славовица, община Септември, област Пазарджик

[23-11-2016] Съобщение от Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" за изменение на Разрешително за водовземане от подземни води за обект "Птицевъдна ферма", землище гр. Септември

[23-11-2016] Покана за публично обсъждане на проектобюджетА за 2017 на община Септември

[22-11-2016] Решение № ПК-59-ПР/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на РИОСВ - Пазарджик за инвестиционно предложение за изграждане на хидромелиоративно съоръжение за напояване на трайни насаждения, землище с. Виноградец

[15-11-2016] Информация за преценяване необходимостта от ОВОС относно инвестиционно предложение за птицевъдна ферма, складови и производствени дейности в ПИ 011048, землище гр. Септември

[11-11-2016] Решение №497/10.10.2016 г. на Административен съд - Пазарджик за отмяна на разпоредбата на чл. 26, т. 5 от Наредба за рекламната дейност и реда и условията за разполагане на съоръжения за рекламно-информационни елементи на територията на Община Септември

[11-11-2016] Решение № ПК-56-ПР/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на директора на РИОСВ - Пазарджик за инвестиционно предложение за изграждане на тръбен сондажен кладенец за водоснабдяване на земеделска площ

[11-11-2016] Решение № ПК-55-ПР/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на директора на РИОСВ - Пазарджик за инвестиционно предложение за изграждане на тръбен сондажен кладенец за водоснабдяване на земеделска площ

[11-11-2016] Решение № ПК-54-ПР/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на директора на РИОСВ - Пазарджик за инвестиционно предложение за изграждане на тръбен сондажен кладенец за водоснабдяване на земеделска площ

[10-11-2016] Становище на РИОСВ - Пазарджик по екологична оценка на Общ устройствен план на община Септември

[08-11-2016] Решение № ПК-53-ПР/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на директора на РИОСВ - Пазарджик за инвестиционно предложение "Трасе на общински път от републикански път I-8 гр. София - гр. Пазарджик до НТП "Складов терен" в м. "

[31-10-2016] Информация за преценяване необходимостта от ОВОС относно инвестиционно предложение за изграждане на поливна система за капково напояване в парцели в масив №21, землище с. Карабунар

[27-10-2016] Информация за преценяване необходимостта от ОВОС относно инвестиционно предложение за засаждане на черешова градина и масив с маслодайна роза, изграждане на шахтов кладенец и система за капково напояване и закупуване на земеделска техника в ПИ, землище гр. Ветрен

[25-10-2016] Дирекция “Бюро по труда”- Септември провежда процедури за кандидатстване на  работодатели за преференции по програми и насърчителни мерки за заетост и обучение на безработни лица

[21-10-2016] Информация за преценяване необходимостта от ОВОС относно инвестиционно предложение за създаване на насаждение от череши и боровинки с капково напояване и защитна конструкция против слана и градушка и изграждане на нови селскостопански постройки, землище с. Виноградец

[18-10-2016] Информация за преценяване необходимостта от ОВОС относно инвестиционно предложение за изграждане на тръбен сондажен кладенец за водоснабдяване на земеделска площ, засадена с орехови насаждения и система за капково напояване в ПИ 006057, землище с. Ветрен дол

[18-10-2016] Информация за преценяване необходимостта от ОВОС относно инвестиционно предложение за изграждане на тръбен сондажен кладенец за водоснабдяване на земеделска площ, засадена с орехови насаждения и система за капково напояване в ПИ 009052, землище с. Ветрен

[18-10-2016] Информация за преценяване необходимостта от ОВОС относно инвестиционно предложение за изграждане на тръбен сондажен кладенец за водоснабдяване на земеделска площ, засадена с орехови насаждения и система за капково напояване в ПИ 011051, землище с. Ветрен дол

[17-10-2016] Съобщение от Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" за издаване на Разрешително за водовземане от минерални води за обект "Комплекс за отдих", землище с. Варвара

[10-10-2016] Протокол №1/06.10.2016 г. от заседанието на комисията и списък на одобрените потребители за услугата "Топъл обяд"

[07-10-2016] заповеди на директора на од "земеделие" гр. пазарджик за одобряване на служебно разпределение на имотите по чл. 37в от зспзз в землищата на община септември

[07-10-2016] Информация за преценяване необходимостта от ОВОС относно инвестиционно предложение за изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци в землището на с. Варвара

[06-10-2016] Информация за преценяване необходимостта от ОВОС относно инвестиционно предложение за изграждане на трасе на общински път от републикански път I-8 гр. София - гр. Пазарджик до НТП "Складов терен", землище с. Варвара

[06-10-2016] СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ДО ВТОРИ ЕТАП ОТ КОНКУРСНАТА ПРОЦЕДУРА ЗА ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ

[30-09-2016] ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОР НА ПОТРЕБИТЕЛИ ПО ПРОЕКТ "ТОПЪЛ ОБЯД В ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ - 2016"

[30-09-2016] Протокол от заседанието на комисията и списък на оценените и класирани кандидат-потребители за ползване на услугите "Социален асистент", "Личен асистент" и "Телекеър"  ПО ПРОЕКТ "НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ В ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ"

[30-09-2016] Съобщение от Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" за издаване на Разрешително за водовземане на подземни води за обект "Съществуващо заведение за обществено хранене и предстоящ за изграждане хотелски комплекс", землище с. Варвара

[21-09-2016] съобщение за прием на заявления по проект "топъл обяд в община септември" - 2016

[21-09-2016] Уведомление за инвестиционно предложение за изграждане на трасе на общински път от републикански път I-8 гр. София - гр. Пазарджик до НТП "Складов терен", землище с. Варвара

[20-09-2016] ЗАПОВЕД №1454/20.09.2016 Г. ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА КОНКУРС За възлагане управлението на социална услуга „ Дом за възрастни хора с умствена изостаналост” - с. Славовица, община Септември, област Пазарджик

[20-09-2016] ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ ОБЯВЯВА КОНКУРС За ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ ЗА СЛЕДНИТЕ ДЛЪЖНОСТИ: ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ "ФИНАНСИ, АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНО ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ И ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ", ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ "АРХИТЕКТУРА И ТЕРИТОРИАЛНО УСТРОЙСТВО", ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ "ХУМ...

[19-09-2016] Информация за преценяване необходимостта от ОВОС относно инвестиционно предложение от "Зелени Балкани" ЕООД за изграждане на система за капково напояване на 192 дка обработваеми земеделски площи, землище с. Виноградец

[13-09-2016] Съобщение от Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" за издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения за обект "Трайни насаждения от лешници", землище гр. Ветрен

[12-09-2016] Съобщение от Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" за издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения за обект "Трайни насаждения от ябълки и праскови", землище гр. Ветрен

[12-09-2016] Съобщение от Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" за издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения за обект "Разсадник за декоративна растителност", землище с. Ветрен дол

[12-09-2016] Съобщение от Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" за издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения за обект "Трайни насаждения от лешници", землище гр. Ветрен

[07-09-2016] Решение № ПК-41-ПР/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на директора на РИОСВ - Пазарджик за инвестиционно предложение "Трасе на общински път от строителните граници на с. Злокучене, минаващ около сондажните

[07-09-2016] Решение № ПК-40-ПР/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на директора на РИОСВ - Пазарджик за инвестиционно предложение "Трасе на общински път от строителните граници на гр. Септември до Стопански двор "Фермата"

[30-08-2016] Протокол от заседанието на комисията и резултати от оценката и подбора на лични асистенти и персонал на "Центъра за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда"

[26-08-2016] съобщение за провеждане на консултации по екологична оценка на предварителен проект на общ устройствен план на община септември

[26-08-2016] Решение № ПК-11-ЕО/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на директора на РИОСВ - Пазарджик на ПУП-ПРЗ на ПИ в м. "Равно боре", землище с. Варвара

[23-08-2016] Община Септември в изпълнението на Проект „Независим живот в община Септември” удължава процедурата за подбор на персонал  на социални услуги в Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в

[23-08-2016] протоколи от заседанията на комисиите и списъци на допуснатите и недопуснати до събеседване кандидати за лични асистенти и персонал по проект "независим живот в община септември"

[18-08-2016] ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦАТА В детскиТЕ градини НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ

[18-08-2016] ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА водене на регистър на общинските детски градини и центрове за подкрепа на личностно развитие НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ

[16-08-2016] график за заседания на комисиите по чл. 37в от зспзз за сключване на доброволни споразумения за ползване на земеделските имоти по масиви в землищата на територията на община септември за стопанската 2016/2017

[15-08-2016] Община Септември в изпълнението на Проект „Независим живот в община Септември” удължава процедурата за набиране на потребители на социални услуги и  лични асистенти и подбор на персонал  на социални услуги в Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в

[12-08-2016] заповеди на директора на од "земеделие" гр. пазарджик, с които са определени комисии, които да ръководят сключването на споразумения за ползване на земеделски земи в землищата на община септември

[11-08-2016] ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ

[10-08-2016] Информация за преценяване необходимостта от ОВОС относно инвестиционно предложение за изграждане на трасе на общински път от строителните граници на гр. Септември до Стопански двор "Фермата", землище гр. Септември

[10-08-2016] Информация за преценяване необходимостта от ОВОС относно инвестиционно предложение за изграждане на трасе на общински път от строителните граници на с. Злокучене, минаващ около сондажните кладенци в м. "Сунгурлука" и достигащ до рибарниците в землището на гр. Септемвр

[09-08-2016] Уведомление за инвестиционно предложение за изграждане на трасе на общински път от строителните граници на гр. Септември до Стопански двор "Фермата", землище гр. Септември

[09-08-2016] Уведомление за инвестиционно предложение за изграждане на трасе на общински път от строителните граници на с. Злокучене, минаващ около сондажните кладенци в м. "Сунгурлука" и достигащ до рибарниците в землището на гр. Септември и от рибарниците до пътя за Стопански двор

[08-08-2016] Съобщение от Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" за издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения за обект "Трайни насаждения от лешници", землище гр. Ветрен

[05-08-2016] ос "земеделие" - септември съобщава на заинтересованите лица, че са изготвени предвалителни регистри на имотите по чл. 72, ал. 3 от ппзспзз, участващи в процедурата за създаване на масиви за ползване

[03-08-2016] Уведомление за инвестиционно предложение за изграждане на промишлено хале за складиране, временно съхранение и предварително третиране на отпадъци с високо съдържание на метали в ПИ, местност "Каменлив път", землище гр. Ветрен

[03-08-2016] Съобщение от Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" за издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения, съгласно чл. 50, ал. 7, т. 2 от Закона за водите за обект "Съществуващо заведение за обществено хранене и предстоящ за изг

[03-08-2016] Решение № ПК-36-ПР/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на директора на РИОСВ - Пазарджик за инвестиционно предложение "Трасе на общински път от републикански път IV клас гр. Септември - гр. Ветрен до Стопански двор

[28-07-2016] ДБТ - СЕПТЕМВРИ Уведомява работодателите, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта /ЗНЗ/ през м. юли 2016

[27-07-2016] ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ ОБЯВЯВА КОНКУРС За възлагане управлението на социална услуга „ Дом за възрастни хора с умствена изостаналост” - с. Славовица, община Септември, област Пазарджик

[25-07-2016] Община Септември в изпълнението на Проект „Независим живот в община Септември” стартира процедура за набиране на потребители на социални услуги и  лични асистенти и подбор на персонал  на социални услуги в Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в

[22-07-2016] Проект НА ПЛАН за ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТЕРОРИЗМА НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ

[18-07-2016] ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА"- ГР. СЕПТЕМВРИ ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИЕМ НА ЗАЯВКИ И ПОДБОР НА РАБОТОДАТЕЛИ ОТ ЧАСТНИЯ СЕКТОР ПО КОМПОНЕНТ 1 ПО ПРОГРАМА ЗА ОБУЧЕНИЕ И ЗАЕТОСТ НА ПРОДЪЛЖИТЕЛНО БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА

[15-07-2016] Решение № ПК-34-ПР/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на директора на РИОСВ - Пазарджик за инвестиционно предложение "Трасе на общински път през Стопански двор "Фермата" до път ІІІ клас гр. Септември - с. Злокучене",

[15-07-2016] Решение № ПК-33-ПР/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на директора на РИОСВ - Пазарджик за инвестиционно предложение "Трасе на общински път през Стопански двор "Фермата" до рибарниците на река Марица", землище

[14-07-2016] ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА"- ГР. СЕПТЕМВРИ  ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИЕМ НА ЗАЯВКИ И ПОДБОР НА РАБОТОДАТЕЛИ ОТ ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР ПО КОМПОНЕНТ 2 ОТ ПРОГРАМА ЗА ОБУЧЕНИЕ И ЗАЕТОСТ НА ПРОДЪЛЖИТЕЛНО БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА

[14-07-2016] ПРОЕКТ за изменение и допълнение на наредбаТА ЗА реда на ползване на дървесина извън горските територии на Община Септември

[11-07-2016] Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение от "Леогаз 80" ЕООД за съхраняване и експедиция на втечнен въглеводороден газ пропанбутан, пълнене и експедиция на бутилки с малък обем с въглеводороден газ, съхраняване и продажба на едро

[11-07-2016] Проект за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Септември

[07-07-2016] ПРОТОКОЛ ЗА ОКОНЧАТЕЛНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ ОТ ДЪРЖАВНИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД НА СОБСТВЕНИЦИ НА ЖИВОТНОВЪДНИ ОБЕКТИ С ПАСИЩНИ СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ В ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК

[06-07-2016] Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за изграждане на трасе на общински път от републикански път ІV клас гр. Септември - гр. Ветрен до Стопански двор "Фермата", землище гр. Септември

[05-07-2016] график за провеждане на информационно-разяснителна кампания на земеделски стопани по прилагане на чл. 37в от зспзз за община септември

[04-07-2016] ПРОЕКТ на НАРЕДБА за организация и управление на гробищните паркове и за реда и условията за извършване на погребения на територията на Община Септември

[04-07-2016] Решение № ПК-09-ЕО/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на директора на РИОСВ - Пазарджик за ПИ, землище с. Славовица

[04-07-2016] Уведомление за инвестиционно предложение за изграждане на трасе на общински път от републикански път ІV клас гр. Септември - гр. Ветрен до Стопански двор "Фермата", землище гр. Септември

[27-06-2016] ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПЛАН ЗА ФИНАНСОВО ОЗДРАВЯВАНЕ 2016-2019 НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ

[17-06-2016] ПРИЕМНА НА РЕГИОНАЛНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ НА КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ НА 23.06.2016

[17-06-2016] ЗАПОВЕД №881/16.06.2016 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СПОРТЕН РИБОЛОВ

[13-06-2016] проект на програма за енергийна ефективност на община септември 2016 - 2018

[13-06-2016] ПРОЕКТ НА ПРОГРАМА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ И БИОГОРИВА 2016 - 2018

[13-06-2016] мотиви за приемане на СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА В ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ

[13-06-2016] ДБТ - СЕПТЕМВРИ Уведомява работодателите, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта /ЗНЗ/ през м. юни 2016

[10-06-2016] Проект за изменение и допълнение на Наредбата за поддържане и осигуряване на обществения ред на територията на Община Септември

[10-06-2016] ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ОВОС за инвестиционно предложение за изграждане на трасе на общински път през Стопански двор "Фермата" до републикански път ІІІ клас гр. Септември - с. Злокучене, землище гр. Септември

[10-06-2016] ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ОВОС за инвестиционно предложение за изграждане на трасе на общински път през Стопански двор "Фермата" до рибарниците на р. Марица, землище гр. Септември, местност "Адата"

[08-06-2016] ПРОЕКТ НА СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА В ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ

[07-06-2016] Проект за изменение и допълнение на Правилника за организиране и провеждане на детския и ученически отдих в почивна база „Вилата” гр. Ракитово

[03-06-2016] Уведомление за инвестиционно предложение за изграждане на трасе на общински път през Стопански двор "Фермата" до рибарниците на р. Марица, землище гр. Септември, местност "Адата"

[03-06-2016] Уведомление за инвестиционно предложение за изграждане на трасе на общински път през Стопански двор "Фермата" до републикански път ІІІ клас гр. Септември - с. Злокучене, землище гр. Септември

[30-05-2016] Съобщение от Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" за издаване на Разрешително за водовземане чрез изградени съоръжения за воден обект "Градище" 2, землище с. Бошуля

[30-05-2016] Инициатива “Да изчистим България заедно – 2016”

[27-05-2016] Съобщение от Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" за издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения за обект "Животновъдна ферма, складови и производствени дейности", землище гр. Септември

[27-05-2016] Инвестиционно предложение от "Аграленд" ООД за изпълнение на четири броя тръбни кладенци за напояване на земеделски култури в землището на гр. Ветрен и проектиране и изпълнение на система за капково напояване на насажденията

[19-05-2016] Инвестиционно намерение за засаждане на лозово насаждение от винени сортове и изграждане на система за капково напояване в землището на с. Карабунар

[17-05-2016] Решение № ПК-04-ЕО/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на директора на РИОСВ - Пазарджик за ПИ, землище с. лОЗЕН

[17-05-2016] Решение № ПК-03-ЕО/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на директора на РИОСВ - Пазарджик за ПИ, землище с. СЛАВОВИЦА

[17-05-2016] Решение № ПК-02-ЕО/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на директора на РИОСВ - Пазарджик за ПИ, землище с. Варвара

[12-05-2016] стартира проект "независим живот в община септември"

[11-05-2016] ПОКАНА ОТ СНЦ "МИГ - БЕЛОВО, СЕПТЕМВРИ, ВЕЛИНГРАД" ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА РАЗРАБОТВАНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОМР

[11-05-2016] УВЕДОМЛЕНИЕ КЪМ СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКА И ГОРСКА ТЕХНИКА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД

[28-04-2016] ПРОТОКОЛ ОТ ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯТА ПО РАЗПРЕДЕЛЯНЕТО НА ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ ЗА ИНДИВИДУАЛНО ПОЛЗВАНЕ

[12-04-2016] МОТИВИ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА За условията и реда за субсидиране дейностите на спортните организации, туристическите дружества и експлоатацията на спортните обекти и съоръжения в Община Септември

[12-04-2016] ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ

[04-04-2016] ДБТ - СЕПТЕМВРИ Уведомява работодателите, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта /ЗНЗ/ през м. април 2016

[01-04-2016] Инвестиционно предложение от община септември изграждане на трасе на общински път и мостово съоръжение над отводнителен канал "Семчин дере", попадащо в землището на с. Симеоновец, с. Семчиново и гр. Септември

[31-03-2016] Съобщение от Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" за издаване на Разрешително за ПОЛЗВАНЕ НА ПОВЪРХНОСТЕН ВОДЕН ОБЕКТ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ВРЕМЕНЕН ЖП МОСТ НА РЕКА ЧЕПИНСКА

[30-03-2016] Инвестиционно предложение за изграждане на цех за консерви в кв. 73 по плана на гр. Септември

[30-03-2016] ОБЯВЛЕНИЕ ОТ МРРБ, ЧЕ Е ЗАПОЧНАЛА ПРОЦЕДУРА ПО ОТЧУЖДАВАНЕ НА ЧАСТИ ОТ ИМОТИ - ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ДЪРЖАВНА НУЖДА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЕКТ "ПЪТЕН НАДЛЕЗ ПРИ СПИРКА КОВАЧЕВО"

[16-03-2016] ОТЧЕТ-АНАЛИЗ НА ДЕЙНОСТТА НА РУП СЕПТЕМВРИ ПРЕД ОБЩЕСТВЕНОСТТА НА 25.03.2016

[15-03-2016] ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА РЕДА НА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ИЗВЪН ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ

[14-03-2016] ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК За условията и реда за субсидиране дейностите на спортните организации, туристическите дружества и експлоатацията на спортните обекти и съоръжения в Община Септември

[09-03-2016] покана за свикване на общо събрание на снц "миг-белово, септември, велинград" на 29.03.2016

[26-02-2016] Инвестиционно предложение от Община Септември за РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА ПО УЛИЦИ В ГР. СЕПТЕМВРИ

[23-02-2016] Съобщение от Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" за издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения за обект "Хотелски комплекс", с. Варвара

[17-02-2016] Съобщение от Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" за издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект за изграждане на нов стоманобетонов мост на река Чепинска

[17-02-2016] Инвестиционно предложение от Община Септември за животновъдна ферма в землището на с. Ветрен дол

[15-02-2016] Инвестиционно предложение от община септември изграждане на трасе на общински път и мостово съоръжение над отводнителен канал "Семчин дере", попадащо в землището на с. Симеоновец, с. Семчиново и гр. Септември

[05-02-2016] програма за управление на община септември 2015 - 2019

[28-01-2016] ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ ПРЕКРАТЯВА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА  КОНКУРС ЗА  ДИРЕКТОР НА КЪЩА-МУЗЕЙ "АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ", С. СЛАВОВИЦА

[25-01-2016] УВЕДОМЛЕНИЕ КЪМ ВСИЧКИ ползватели (наематели/арендатори) на общинските пасища, мери и ливади със сключени договори между тях и Община Септември преди 24 февруари 2015 г.

[20-01-2016] Инвестиционно предложение на "БАЛКАН РАЙС" ООД за предприятие за ориз в землището на с. Ковачево, община Септември

[20-01-2016] Инвестиционно предложение на Райна Иванова за изграждане на автосервиз, магазин за авточасти и площадка за събиране, съхраняване и разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства, землище с. Симеоновец, община Септември

[18-01-2016] ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ВОЙНИШКИ ДЛЪЖНОСТИ

[15-01-2016] проект за изменение и допълнение на наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество на община септември

[13-01-2016] ОБЯВЛЕНИЕ ЗА откриваНЕ НА процедура за замяна на имот частна общинска собственост с имот частна собственост на физическо лице

[13-01-2016] Решение №721/10.12.2015 г. на Административен съд - Пазарджик за отмяна разпоредбата на чл. 33 от Наредбата за поддържане и осигуряване на обществения ред на територията на Община Септември, приета с Решение №422/22.06.2013 г., изм. с Решение №851/29.10.2014 г. на Общински съвет Септември

[11-01-2016] СЪОБЩЕНИЕ ОТ БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ НА ПОДЗЕМНИ ВОДИ, ЧРЕЗ НОВИ ВОДОВЗЕМНИ СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ОБЕКТ "ХОТЕЛ И РЕСТОРАНТ", С. ВАРВАРА

[08-01-2016] СНЦ „МИГ – БЕЛОВО, СЕПТЕМВРИ, ВЕЛИНГРАД“ КАНИ НАСЕЛЕНИЕТО НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ НА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА ВЪВ ВРЪЗКА С ПРСР 2014-2020

[06-01-2016] ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДИРЕКТОР НА КЪЩА-МУЗЕЙ "АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ", С. СЛАВОВИЦА

[04-01-2016] СЪОБЩЕНИЕ ОТ БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ НА ПОДЗЕМНИ ВОДИ, ЧРЕЗ НОВИ ВОДОВЗЕМНИ СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ОБЕКТ "АВТОМИВКА", С. ВЕТРЕН ДОЛ

 

Фотогалерия

Археологически

музей

Къща - музей
"Ал. Стамболийски"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Последна актуализация:  08.01.2018                                                         Copyright   ©  2003 - 2018 Община Септември                   webmaster