ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ - ОФИЦИАЛЕН WEB САЙТ                 ДОБРЕ ДОШЛИ!

  Добде дошли в Септември  Кмет  Общински съвет  Общинска администрация  Стратегически приоритети  Местно самоуправление  Административни услуги  Он-лайн услуги  Достъп до информация  Общински дейности  Общински справочник  Връзки

 

 

   Български

   Английски

 

Начало  Контакти  Карта на сайта  Новото в сайта


Храм "Св. цар
Борис-Михаил"

АРХИВ НОВИНИ И АКТУАЛНИ СЪБИТИЯ 2019 г.


 

   Начало - Архив - Архив 2019

[20-12-2019] ОБЯВЛЕНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА Със ЗАПОВЕД НА КМЕТА

[20-12-2019] ОБЯВЛЕНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЕПТЕМВРИ

[19-12-2019] ВТОРА Обява за УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА ЗА прием по документи на кандидати за заемане на длъжността "ПСИХОЛОГ“ във връзка с изпълнението на проект „Социално-икономическа интеграция  и мерки  за подобряване на достъпа до образование на уязвимите групи в община Септември“

[19-12-2019] ПУБЛИКАЦИЯ ПО ПРОЕКТ „ТОПЪЛ ОБЯД В ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ – 2016”

[18-12-2019] Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение от ПФБ "ПРЕСО ФОНДАЛ БЪЛГАРИЯ" ЕООД

[11-12-2019] Съобщение от Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" за извършване на процедура по реда на чл. 50, ал. 9, т. 2 от Закона за водите за служебно изменение на разрешително №31520670/24.10.2016 г. за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения

[10-12-2019] Обява за УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА ЗА прием по документи на кандидати за заемане на длъжността "ПСИХОЛОГ“ във връзка с изпълнението на проект „Социално-икономическа интеграция  и мерки  за подобряване на достъпа до образование на уязвимите групи в община Септември“

[10-12-2019] Съобщение от Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" във връзка с постъпило Заявление за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане чрез нови съоръжения от водно тяло "Пукнатинни води - Западно Родопски комплекс" /варварски минерални бани/

[05-12-2019] Съобщение от Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" за извършване на процедура по реда на чл. 50, ал. 9, т. 2 от Закона за водите за служебно изменение на разрешително №31520669/21.10.2016 г. за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения

[05-12-2019] Съобщение от Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" за извършване на процедура по реда на чл. 50, ал. 9, т. 2 от Закона за водите за служебно изменение на разрешително №31520668/19.10.2016 г. за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения

[04-12-2019] Обява за прием по документи на кандидати за заемане на длъжността "ПСИХОЛОГ“ във връзка с изпълнението на проект „Социално-икономическа интеграция  и мерки  за подобряване на достъпа до образование на уязвимите групи в община Септември“

[29-11-2019] ГРАФИК ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГА "МОБИЛНО БЮРО ПО ТРУДА"

[28-11-2019] Информация по чл. 21 от Регламент (ЕС) 2016/1191 на Европейския парламент и на Съвета от 6 юли 2016 г., в сила от 16.02.2019 г. във връзка с опростяване изискванията за представяне на някои официални документи в ЕС

[21-11-2019] ПУБЛИКАЦИЯ ПО ПРОЕКТ „ТОПЪЛ ОБЯД В ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ – 2016”

[20-11-2019] Обява за прием по документи на кандидати за заемане на длъжността "Ръководител на ФА „Тракийче Рома“ във връзка с изпълнението на проект „Социално-икономическа интеграция  и мерки  за подобряване на достъпа до образование на уязвимите групи в община Септември“

[18-11-2019] Съобщение от Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" за издаване на Разрешително за водовземане на подземни води от "Карстови води - Малко Белово"

[14-11-2019] Публичен търг за отдаване под наем на помещение, находящо се в сградата на Кметството в гр. Ветрен на 02.12.2019 г.

[12-11-2019] ДБт - Септември уведомява безработните лица, че към 11.11.2019 г. разполага с финансови средства за сключване на договори за СТИМУЛИРАНЕ НА МОБИЛНОСТТА И/ИЛИ ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО ПО НАСЪРЧИТЕЛНИ МЕРКИ оТ ЗНЗ

[06-11-2019] Обявление във връзка със Заповед НА КМЕТА

[05-11-2019] покана за първо заседание на общински съвет на община септември за полагане на клетва на новоизбраните кметове и общински съветници

[31-10-2019] Обявление във връзка със Заповед НА КМЕТА

[31-10-2019] Заповед №1812/30.10.2019 г. във връзка съ сметосъбирането, сметоизвозването и депонирането на битови отпадъци

[25-10-2019] Доклад за изпълнението на плана за финансово оздравяване на Община Септември за периода 01.01.2019 г. до 30.09.2019 г.

[24-10-2019] Обявление във връзка със Заповед НА КМЕТА

[21-10-2019] ПУБЛИКАЦИЯ ПО ПРОЕКТ „ТОПЪЛ ОБЯД В ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ – 2016”

[14-10-2019] Обявление във връзка със Заповед №32/14.10.2019 г.

[14-10-2019] Обявление във връзка с изработен ПУП - парцеларен план за трасе на електропровод, захранващ имот с идентификатор 66264.11.669 в. м.”Адата” по КК на землище гр. Септември

[11-10-2019] Обявление във връзка със Заповед НА КМЕТА

[11-10-2019] Обява за прием по документи на кандидати за заемане на длъжност "ОЗЕЛЕНИТЕЛ" във връзка с проект „Социално-икономическа интеграция  и мерки  за подобряване на достъпа до образование на уязвимите групи в община Септември“

[08-10-2019] Заповеди на директора на од "земеделие" гр. пазарджик за разпределение на масивите по чл. 37в за ползване през стопанската 2019 - 2020

[03-10-2019] УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА РАСТИТЕЛНОЗАЩИТНИ, ДЕЗИНФЕКЦИОННИ И ДЕЗИНСЕКЦИОННИ ДЕЙНОСТИ НА 04.10.2019 ГОДИНА

[03-10-2019] Съобщение до  заинтересовани лица относно определяне на цената на сервитутно право на засегната площ на имот ПИ № 66264.24.714 в землището на гр.Септември с ограничен режим на ползване, попадащ в сервитута на обект „Модернизация на ж.п. линия София – Пловдив – ж.п. участък Ихтиман – Септември на територията на Белово и Септември област Пазарджик”

[01-10-2019] Обявление във връзка със Заповед НА КМЕТА

[26-09-2019] Обява за прием по документи на кандидати за заемане на длъжност "Ръководител на интегрирана здравно-социална услуга" във връзка с проект „Социално-икономическа интеграция  и мерки  за подобряване на достъпа до образование на уязвимите групи в община Септември“

[26-09-2019] Обявление във връзка със Заповед НА КМЕТА

[25-09-2019] Решение №ПК-04-ЕО/2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на РИОСВ - Пазарджик на Изменение на Общ устройствен план на община Септември за ПИ 10851.3.99, м. "Ели дере", землище на  с. Ветрен дол

[25-09-2019] Обявление във връзка с Решение №1312/26.08.2019 г. на Общински съвет гр. Септември

[25-09-2019] Съобщение от Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" за извършване на процедура по реда на чл. 50, ал. 9, т. 2 от Закона за водите за служебно изменение на разрешително № 31520650/02.09.2016 г. за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения

[18-09-2019] ДБт - Септември уведомява работодателите, че към 18.09.2019 г. разполага с финансови средства за сключване на договори за СТИМУЛИРАНЕ НА МОБИЛНОСТТА И/ИЛИ ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО ПО НАСЪРЧИТЕЛНИ МЕРКИ оТ ЗНЗ

[18-09-2019] ПУБЛИКАЦИЯ ПО ПРОЕКТ „ТОПЪЛ ОБЯД В ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ – 2016”

[16-09-2019] „Медицински център 1 – Септември" ЕООД обявява търг за отдаване под наем на помещения, находящи се на втория етаж на двуетажна масивна сграда в „Медицински център 1 – Септември” ЕООД на 04.10.2019 г.

[13-09-2019] ДБт - Септември уведомява работодателите, че към 04.09.2019 г. разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми за заетост и обучение на възрастни по ЗНЗ

[13-09-2019] Съобщение от Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" за издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект - река Бошулска

[04-09-2019] Обявление във връзка със Заповед НА КМЕТА

[04-09-2019] Обявление във връзка с изготвен „План на новообразуваните имоти” на имотите на ползвателите и на бившите собственици на зоната по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ по КВС на землище с. Горно Вършило, община Септември, за ПИ с номера по КВС и идентификатор по КККР

[03-09-2019] МИГ Белово, Септември, Велинград ОБЯВЯВА процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.151 МИГ Белово, Септември, Велинград мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

[03-09-2019] Материали във връзка с публичното обсъждане на 10.09.2019 г. на актуализацията на бюджета за 2019 на община Септември

[03-09-2019] Покана за публично обсъждане на 10.09.2019 г. на актуализация на бюджета за 2019 на община Септември

[03-09-2019] Обява за прием по документи на кандидати за заемане на длъжности, свързани с дейности по подобряване достъпа до и предоставяне на социални и здравни услуги, индивидуални консултации и здравна медиация /медицински специалисти/ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОЕКТ "Социално-икономическа интегра ...

[03-09-2019] ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ УВЕДОМЯВА ЗА ПРОЕКТ НА СОЗ ОКОЛО ТК ЗА ВОДОСНАБДЯВАНЕ НА ЦЕХ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА МЕТАЛНИ ИЗДЕЛИЯ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ВАРВАРА

[03-09-2019] Съобщение от Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" за издаване на Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти за експлоатация на съществуващ обект "Минерална баня"

[02-09-2019] ДБт - Септември уведомява работодателите, че към 02.09.2019 г. разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми за заетост и обучение на възрастни по ЗНЗ

[02-09-2019] Обявление във връзка с изработен ПУП - парцеларен план за обект „Преносен газопровод до Панагюрище и Пирдоп” - трасе  на газопровод и на елементите на обслужващата техническа инфраструктура

[30-08-2019] Обявление във връзка със Заповед НА КМЕТА

[30-08-2019] Обява за прием по документи на кандидати за заемане на длъжности, свързани с дейности по подобряване достъпа до и предоставяне на социални и здравни услуги, индивидуални консултации и здравна медиация /медицински специалисти/ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОЕКТ "Социално-икономическа интегра ...

[29-08-2019] ДБт - Септември уведомява БЕЗРАБОТНИТЕ ЛИЦА, че към 26.08.2019 г. разполага с финансови средства за сключване на договори за СТИМУЛИРАНЕ НА МОБИЛНОСТТА И/ИЛИ ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО ПО  насърчителни мерки ОТ ЗНЗ И/ИЛИ ОБУЧЕНИЕ

[29-08-2019] ОбявлениЯ във връзка със ЗаповедИ НА КМЕТА

[22-08-2019] РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ ОТ МИНЕРАЛНА ВОДА №р-3/19.08.2019 Г.

[22-08-2019] РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ ОТ МИНЕРАЛНА ВОДА №р-2/19.08.2019 Г.

[22-08-2019] РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ ОТ МИНЕРАЛНА ВОДА №р-1/19.08.2019 Г.

[20-08-2019] Обявление във връзка с Решение №1296/31.07.2019 г. на Общински съвет гр. Септември

[19-08-2019] ПУБЛИКАЦИЯ ПО ПРОЕКТ „ТОПЪЛ ОБЯД В ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ – 2016”

[16-08-2019] Обява за прием по документи на кандидати за заемане на длъжности, свързани с дейности по подобряване достъпа до и предоставяне на социални и здравни услуги, индивидуални консултации и здравна медиация /медицински специалисти/ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОЕКТ "Социално-икономическа интегра ...

[13-08-2019] ЗАПОВЕДИ НА ДИРЕКТОРА НА ОД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" ГР. ПАЗАРДЖИК ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА КОМИСИИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ В ЗЕМЛИЩАТА НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА ОТ ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ

[09-08-2019] Обявление във връзка със Заповед №23/09.08.2019 г.

[09-08-2019] Обявление във връзка с изработен ПУП - парцеларен план за трасе на общински път  от  новопроектиран гробищен парк в м. „Кошуел 1” в землището на гр. Септември

[08-08-2019] обявление за удължаване срока за прием по документи на кандидати за заемане на длъжности, свързани с дейности по подобряване достъпа до и предоставяне на социални и здравни услуги, индивидуални консултации и здравна медиация /медицински специалисти/ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРО ...

[06-08-2019] ДБт - Септември уведомява работодателите, че към 06.08.2019 г. разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение по ЗНЗ

[05-08-2019] Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение "Разширение на дейността - автосервиз, автосалон, търговия и услуги с изграждане на площадка за събиране, съхраняване и разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства"

[02-08-2019] Обявление във връзка със Заповед №22/02.08.2019 г.

[01-08-2019] ДБт - Септември уведомява работодателите, че към 01.08.2019 г. разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение по ЗНЗ

[31-07-2019] Важно! всички стопани на територията на община септември трябва да преустановят отглеждането на свине в обекти тип „заден двор” до 02.08.2019 заради вируса ачс

[30-07-2019] Обява за прием по документи на кандидати за заемане на длъжности, свързани с дейности по подобряване достъпа до и предоставяне на социални и здравни услуги, индивидуални консултации и здравна медиация /медицински специалисти/ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОЕКТ "Социално-икономическа интегра ...

[26-07-2019] Доклад за изпълнението на плана за финансово оздравяване на Община Септември за периода 01.01.2019 г. до 30.06.2019 г.

[26-07-2019] Публичен търг за отдаване под наем на помещение, находящо се в сградата на Кметството в с. Симеоновец на 09.08.2019 г.

[24-07-2019] Обявление във връзка със Заповед №21/24.07.2019 г.

[22-07-2019] ПУБЛИКАЦИЯ ПО ПРОЕКТ „ТОПЪЛ ОБЯД В ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ – 2016”

[18-07-2019] Обявление във връзка със Заповед №20/18.07.2019 г.

[18-07-2019] Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за разширение и модернизация на съществуващите гробища, гр. Септември, общ. Септември, обл. Пазарджик

[17-07-2019] ОбявлениЯ във връзка с РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЕПТЕМВРИ

[15-07-2019] Обявление във връзка със Заповед №19/12.07.2019 г.

[12-07-2019] Заповед №1126/12.07.2019 г. за заличаване на адресни регистрации

[10-07-2019] Обявление във връзка със Заповед №18/10.07.2019 г.

[10-07-2019] Заповед №1075/09.07.2019 г. за извършване на проверка по реда на чл. 99б от ЗГР на извършени адресни регистрации

[05-07-2019] заповед на кмета на община септември за обявяване на бедствено положение в гр. ветрен

[04-07-2019] СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ ОТ МИНЕРАЛНА ВОДА С МЯСТО НА ИЗПОЛЗВАНЕ ДГ "СЛЪНЧЕВО ДЕТСТВО" С. ВАРВАРА

[04-07-2019] СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ ОТ МИНЕРАЛНА ВОДА С МЯСТО НА ИЗПОЛЗВАНЕ ДГ "СЛЪНЧЕВО ДЕТСТВО" С. ВЕТРЕН ДОЛ

[04-07-2019] СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ ОТ МИНЕРАЛНА ВОДА С МЯСТО НА ИЗПОЛЗВАНЕ ОУ "ХР. СМИРНЕНСКИ С. ВЕТРЕН ДОЛ

[04-07-2019] АГЕНЦИЯТА ПО ЗАЕТОСТТА СТАРТИРА НОВИ УСЛУГИ

[04-07-2019] Материали във връзка с публичното обсъждане на 12.07.2019 г. на актуализацията на бюджета за 2019 на община Септември

[04-07-2019] Покана за публично обсъждане на 12.07.2019 г. на актуализация на бюджета за 2019 на община Септември

[03-07-2019] Обявление във връзка с изработен ПУП - парцеларен план за трасе на пътен достъп от имот с идентификатор 10104.288.453 до нов трафопост в имот 10104.385.10 по КК на землище с. Варвара

[27-06-2019] Уведомление за инвестиционно предложение от "ОРАНЖЕРИЯ 7" ЕООД

[25-06-2019] Уведомление за инвестиционно предложение от "ИЗБА КАРАБУНАР" ООД

[21-06-2019] Обявление във връзка сЪС ЗАПОВЕД НА КМЕТА

[20-06-2019] Списък на одобрените кандидати за заемане на длъжности "ОЗЕЛЕНИТЕЛ" И "МЕНИДЖЪР" във връзка с ПРОЕКТ "Социално-икономическа интеграция и мерки за подобряване на достъпа до образование на уязвими групи в община Септември"

[18-06-2019] ОбявлениЯ във връзка с решения на общински съвет - септември

[17-06-2019] ПУБЛИКАЦИЯ ПО ПРОЕКТ „ТОПЪЛ ОБЯД В ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ – 2016”

[13-06-2019] Публичен търг за отдаване под наем на свободните земеделски земи от общинския поземлен фонд (ОПФ) в община Септември за стопанската 2019/2020 година

[13-06-2019] Обявление във връзка сЪС ЗАПОВЕД НА КМЕТА

[13-06-2019] Списък на одобрените кандидати за заемане на длъжности "Медиатор" във връзка с ПРОЕКТ "Социално-икономическа интеграция и мерки за подобряване на достъпа до образование на уязвими групи в община Септември"

[11-06-2019] Протокол за извършена проверка във връзка със Заповед №887/07.06.2019 г.

[11-06-2019] Обява за прием по документи на кандидати за заемане на длъжност "Озеленител"  във връзка с ПРОЕКТ "Социално-икономическа интеграция и мерки за подобряване на достъпа до образование на уязвими групи в община Септември"

[10-06-2019] Заповед №887/07.06.2019 г. за извършване на проверка по реда на чл. 99б от ЗГР за спазване на изискванията за извършване на адресна регистрация или промяна на адрес на всички адресни регистрации, извършени в последните 12 месеца на територията на Община Септември

[10-06-2019] ДБТ - СЕПТЕМВРИ Уведомява работодателите, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение по ЗНЗ към месец юни 2019 г.

[05-06-2019] Обявление във връзка с изработен проект на ПУП – парцеларен план за трасе на общински път от път ІІ-84 Звъничево – Ветрен дол до път III-3706 Паталеница – Ветрен дол

[05-06-2019] Уведомление за инвестиционно предложение от "ЛЕО ГАЗ 80" ЕООД

[05-06-2019] "МИГ - Белово, Септември, Велинград“ кани желаещите да представят проектни предложения по ОПРЧР Мярка 2.3„Повишаване на достъпа до услуги, които са на достъпна цена, устойчиви и висококачествени, включително здравни и социални услуги от общ интерес”

[05-06-2019] Обявление във връзка сЪС ЗАПОВЕД НА КМЕТА

[03-06-2019] Материали във връзка с публичното обсъждане на 11.06.2019 г. на актуализацията на бюджета за 2019 на община Септември

[03-06-2019] Покана за публично обсъждане на 11.06.2019 г. на актуализация на бюджета за 2019 на община Септември

[31-05-2019] УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО ОТ ЖЕЛЕЗОПЪТНА СЕКЦИЯ СОФИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА РАСТИТЕЛНОЗАЩИТНИ, ДЕЗИНФЕКЦИОННИ И ДЕЗИНСЕКЦИОННИ ДЕЙНОСТИ

[31-05-2019] Решение № ПК-01-ЕО/2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на РИОСВ - Пазарджик на Изменение на Общ устройствен план на община Септември, обхващащо имоти в землищата на  с. Ветрен дол, с. Виноградец, с. Карабунар, с. Ковачево и с. Симеоновец

[30-05-2019] обявА ЗА прием по документи на кандидати за заемане на длъжности МЕДИАТОР Във връзка с изпълнение на проект „Социално-икономическа интеграция  и мерки  за подобряване на достъпа до образование на уязвимите групи в община Септември“

[30-05-2019] Обявление във връзка сЪС ЗАПОВЕД НА КМЕТА

[29-05-2019] община Септември подписа административен Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  по проект „Социално-икономическа интеграция  и мерки  за подобряване на достъпа до образование на уязвимите групи в община Септември“

[20-05-2019] ПУБЛИКАЦИЯ ПО ПРОЕКТ „ТОПЪЛ ОБЯД В ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ – 2016”

[17-05-2019] ДБТ - СЕПТЕМВРИ Уведомява работодателите, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми за обучение и заетост и обучение на възрастни по ЗНЗ към месец май 2019 г.

[17-05-2019] УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО ОТ РП ЕНС ПЛОВДИВ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА РАСТИТЕЛНОЗАЩИТНИ, ДЕЗИНФЕКЦИОННИ И ДЕЗИНСЕКЦИОННИ ДЕЙНОСТИ

[17-05-2019] УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО ОТ РП ЕНС СОФИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА РАСТИТЕЛНОЗАЩИТНИ, ДЕЗИНФЕКЦИОННИ И ДЕЗИНСЕКЦИОННИ ДЕЙНОСТИ

[15-05-2019] Уведомление за инвестиционно предложение от Община Септември за разширяване на гробищния парк

[14-05-2019] Община Септември събира оферти с предмет: Доставка чрез покупка на употребяван лек автомобил за потребностите на „Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост” - с. Славовица, общ. Септември

[03-05-2019] Обявление във връзка с изработен ПУП – парцеларен план за трасе на електропровод СН от ТП „4“ в с. Ковачево до БКТП „2“ в с. Злокучене

[03-05-2019] Уведомление за инвестиционно предложение от Райна Иванова Иванова

[03-05-2019] МИГ Белово, Септември, Велинград ОБЯВЯВА процедура за подбор на проектни предложения № BG16RFOP002-2.050 МИГ Белово, Септември, Велинград „Подобряване на производствения капацитет в МСП“  по мярка 2.2 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“

[02-05-2019] мобилен екип от експерти на ТП на НОИ ще консултира гражданите на община Септември при избор на по-благоприятен индивидуален коефициент за изчисляване размера на пенсията на 08.05. 2019 г. от 10ч. до 15ч. в Залата на общински съвет гр.Септември

[30-04-2019] ЗаповедИ за класиране на участниците и определяне на купувач чрез търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен проведен на 25.04.2019 г.

[30-04-2019] Протокол за разглеждане на документите и класиране на кандидатите в търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен проведен на 25.04.2019 г.

[30-04-2019] ПРОТОКОЛ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПАСИЩАТА И МЕРИТЕ ЗА ИНДИВИДУАЛНО ПОЛЗВАНЕ

[25-04-2019] ДБт - Септември уведомява работодателите, че разполага с финансови средства за сключване на договори за  обучение на възрастни по знз

[24-04-2019] Доклад за изпълнението на плана за финансово оздравяване на Община Септември за периода 01.01.2019 г. до 31.03.2019 г.

[24-04-2019] ОБЯВЛЕНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАПОВЕД НА КМЕТА

[22-04-2019] ПУБЛИКАЦИЯ ПО ПРОЕКТ „ТОПЪЛ ОБЯД В ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ – 2016”

[22-04-2019] ОБЯВЛЕНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАПОВЕД НА КМЕТА

[17-04-2019] Обявление във връзка с изработен ПУП - парцеларен план за трасе  на  електропровод 20 kv. захранващи нов трафопост  в ПИ 10104.385.10, землище

[17-04-2019] Доклад за наблюдение на изпълнението на Общински план за развитие за 2018 година

[16-04-2019] Уведомление за инвестиционно предложение от "БТК" ЕАД

[15-04-2019] ОБЯВЛЕНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

[12-04-2019] ДБт - Септември уведомява работодателите, че разполага с финансови средства за сключване на договори за  обучение и заетост и обучение на възрастни по знз

[12-04-2019] ОБЯВЛЕНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАПОВЕД НА КМЕТА

[11-04-2019] Агенцията по заетостта насърчава трудовата мобилност и през 2019

[10-04-2019] Уведомление за инвестиционно предложение от "КАРАБУНАР ЛЕНД" ООД

[09-04-2019] ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ ОБЯВЯВА Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен на 25.04.2019 г.

[09-04-2019] ДБт - Септември уведомява работодателите, че разполага с финансови средства за сключване на договори за  обучение на възрастни по знз

[08-04-2019] ПОКАНА ОТ МИГ Белово, Септември, Велинград за участие в еднодневна информационна среща, свързана с подготовка на проекти по мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

[03-04-2019] Материали във връзка с публичното обсъждане на 10.04.2019 г. на актуализацията на бюджета за 2019 на община Септември

[03-04-2019] Покана за публично обсъждане на 10.04.2019 г. на актуализация на бюджета за 2019 на община Септември

[02-04-2019] МИГ Белово, Септември, Велинград ОБЯВЯВА процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.151 МИГ Белово, Септември, Велинград мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

[01-04-2019] ОБЯВЛЕНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАПОВЕДИ НА КМЕТА

[28-03-2019] Обявление във връзка с изработен ПУП - парцеларен план за трасе  на  електропровод за захранване на имот с идентификатор  05949.10.36 , м. Туповица  в землището на с. Бошуля

[27-03-2019] ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ ОБЯВЯВА КОНКУРС За длъжността директор на ДГ "приказни ВЪЛШЕБСТВО" - гр. септември И ДГ "ПЪСТРОЦВЕТНА ДЪГА" - С. ВИНОГРАДЕЦ

[25-03-2019] ОБЯВЛЕНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЕПТЕМВРИ

[25-03-2019] ОБЯВЛЕНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАПОВЕДИ НА КМЕТА

[22-03-2019] РЕШЕНИЯ ЗА СЛУЖЕБНО ИЗМЕНЕНИЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ ОТ МИНЕРАЛНА ВОДА

[21-03-2019] ДБт - Септември уведомява работодателите, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на насърчителни мерки за заетост и обучение и обучение на възрастни по знз

[21-03-2019] ПУБЛИКАЦИЯ ПО ПРОЕКТ „ТОПЪЛ ОБЯД В ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ – 2016”

[21-03-2019] МиГ - Белово, Септември, Велинград“ ОБЯВЯВА процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.124 МИГ Белово, Септември, Велинград – Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“

[14-03-2019] ДБт - Септември започва прием на заявления на безработни лица за включване в обучения за придобиване на професионална квалификация и ключови компетентности

[13-03-2019] Уведомление за инвестиционно предложение от "Чистолино" ЕООД, гр. Септември

[13-03-2019] „МиГ - Белово, Септември, Велинград“ кани желаещите ДА ВЗЕМАТ участие в еднодневна информационна среща, свързана с подготовка на проекти по Мярка 2.2.1 „Активно приобщаване, включително с оглед насърчаване на равните възможности и активното участие и по-добрата пригодност за заето ..

[11-03-2019] „МиГ - Белово, Септември, Велинград“ кани желаещите да представят проектни предложения по ОПРЧР Мярка 2.2.1 „Активно приобщаване, включително с оглед насърчаване на равните възможности и активното участие и по-добрата пригодност за заетост“

[07-03-2019] Класиране от проведените общински училищни игри през учебната 2018/2019

[07-03-2019] Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение "Нови сондажи за минерална вода, съоръжения, санитарно-охранителна зона и водопровод за минерална вода от с. Варвара до гр. Септември, общ. Септември, обл. Пазарджик"

[07-03-2019] Заповед №310/06.03.2019 г. за забрана запалването на автомобилни гуми на 10.03.2019 г.

[06-03-2019] Материали във връзка с публичното обсъждане на 12.03.2019 г. на актуализацията на бюджета за 2019 на община Септември

[06-03-2019] Покана за публично обсъждане на 12.03.2019 г. на актуализация на бюджета за 2019 на община Септември

[06-03-2019] Мотиви за обединяване на съществуващите дългове с "ФЛАГ" ЕАД в един нов дългосрочен

[06-03-2019] Покана за публично обсъждане на обединяване на съществуващите дългове с "ФЛАГ" ЕАД в един нов дългосрочен

[28-02-2019] Комплект документи, които подават собствениците или ползвателите на животновъдни обекти, желаещи да наемат общински пасища, мери и ливади

[28-02-2019] СПИСЪЦИ НА ОБЩИНСКИТЕ ЛИВАДИ, ПАСИЩА И МЕРИ ЗА ОБЩО И ИНДИВИДУАЛНО ПОЛЗВАНЕ ЗА СТОПАНСКАТА 2018-2019 ГОДИНА

[26-02-2019] Публичен търг за отдаване под наем на помещение, находящо се в сградата на Кметството в гр. Ветрен на 12.03.2019 г.

[22-02-2019] Доклад за изпълнението на плана за финансово оздравяване на Община Септември за периода 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г.

[21-02-2019] Обявление във връзка с Решение №1159/30.01.2019 г. на Общински съвет гр. Септември

[20-02-2019] Съобщение от Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" за издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения за обект "Вагоноремонтен завод"

[20-02-2019] ПУБЛИКАЦИЯ ПО ПРОЕКТ „ТОПЪЛ ОБЯД В ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ – 2016”

[20-02-2019] ЗАПОВЕД №рд-06-48/15.02.2019 Г. НА ДИРЕКТОРА НА од "зЕМЕДЕЛИЕ" ГР. пАЗАРДЖИК

[18-02-2019] ВАЖНО! ОТДЕЛ "МЕСТНИ ПРИХОДИ, СЪБИРАНЕ И КОНТРОЛ" НЯМА ДА РАБОТИ С КЛИЕНТИ НА 20.02.2019 Г.

[13-02-2019] Заповед №179/04.02.2019 г. за забрана пашата на селскостопански животни в горските територии по населени места на територията на Община Септември за 2019

[12-02-2019] Уведомление за инвестиционно предложение "Отоплителна инсталация с топлоизточник минерална вода, осигуряване на топла вода за санитарно-битови нужди и топлоизолиране на съществуваща ЦДГ "Детелина" и нова сграда за техническо помещение в УПИ IX - ОДЗ, кв. 16, с. Ветрен дол, общ. Сеп

[12-02-2019] Уведомление за инвестиционно предложение "Отоплителна инсталация с топлоизточник минерална вода, осигуряване на топла вода за санитарно-битови нужди и топлоизолиране на съществуващо училище "Христо Смирненски" в УПИ V - Училище, кв. 12А, с. Ветрен дол, общ. Септември, обл. Пазарджик"

[08-02-2019] ДБТ - Септември уведомява РАБОТОДАТЕЛИТЕ, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение по ЗНЗ през февруари 2019 г., както следва

[06-02-2019] МИГ Белово, Септември, Велинград ОБЯВЯВА процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.074 МИГ Белово, Септември, Велинград мярка 4.1.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“

[05-02-2019] Уведомление за инвестиционно предложение "Нови сондажи за минерална вода, съоръжения, санитарно-охранителна зона и водопровод за минерална вода от с. Варвара до гр. Септември, общ. Септември, обл. Пазарджик"

[01-02-2019] Уведомление за инвестиционно предложение от "АКРА ЗЕМ" ЕООД

[01-02-2019] ДБт - Септември уведомява работодателите от общините Септември и Белово, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми за заетост и обучение и обучение на възрастни по ЗНЗ

[01-02-2019] ДБТ - Септември уведомява, че разполага с финансови средства за сключване на договори за стимулиране на мобилността и/или предприемачеството по насърчителни мерки от ЗНЗ

[31-01-2019] Уведомление за инвестиционно предложение от "НИМ БАТ" ЕООД

[25-01-2019] Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение на "СЕЗАРА ГРУП" ООД за преустройство на бивш стопански двор, находящ се в землището на гр. Ветрен във ферма за отглеждане и угояване на мюлари

[25-01-2019] ПУБЛИКАЦИЯ ПО ПРОЕКТ „ТОПЪЛ ОБЯД В ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ – 2016”

[25-01-2019] Уведомление за инвестиционно предложение "Нови сондажи за минерална вода, съоръжения, санитарно-охранителна зона и водопровод за минерална вода от с. Варвара до гр. Септември, общ. Септември, обл. Пазарджик"

[24-01-2019] Агенцията по заетостта стартира нов разширен прием на заявления по проект „Родители в заетост” в периода 21 януари – 28 февруари 2019 г.

[24-01-2019] Публичен търг за продажба на имот - частна общинска собственост на 11.02.2019 г.

[22-01-2019] Публичен търг за отдаване под наем на помещение, находящо се на първия етаж в сградата на Кметството в с. Злокучене на 07.02.2019 г.

[17-01-2019] Уведомление за инвестиционно предложение от "СЕЗАРА ГРУП” ООД

[08-01-2019] Проект на бюджета на Община Септември за 2019

[08-01-2019] Покана за публично обсъждане на проектобюджета за 2019 на община Септември

[02-01-2019] МИГ Белово, Септември, Велинград кани желаещите да представят проектни предложения по мярка 1.7 „Приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към промените”

[02-01-2019] Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение "Трасе на общински път от Гробищен парк до регулацията на гр. Септември"

[02-01-2019] Публичен търг за отдаване под наем на помещение /павилион за закуски/, с. Семчиново на 17.01.2019 г.

 

Фотогалерия

Археологически

музей

Къща - музей
"Ал. Стамболийски"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Последна актуализация:  15.01.2020                                                         Copyright   ©  2003 - 2020 Община Септември                   webmaster