ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ - ОФИЦИАЛЕН WEB САЙТ                 ДОБРЕ ДОШЛИ!

  Добде дошли в Септември  Кмет  Общински съвет  Общинска администрация  Стратегически приоритети  Местно самоуправление  Административни услуги  Он-лайн услуги  Достъп до информация  Общински дейности  Общински справочник  Връзки

 

 

   Български

   Английски

 

 

Начало  Контакти  Карта на сайта  Новото в сайта


Храм "Св. цар
Борис-Михаил"

ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ


 

Начало - Общински дейности - Социална политика - Домашен социален патронаж

ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ - гр. СЕПТЕМВРИ

За справки, записвания, мнения и предложения заповядайте на място или се обадете на

 тел. 0889/308530

 

Домашният Социален Патронаж в град Септември е създаден януари 1986 г. с капацитет 60 места само за жителите на град Септември. Мисията му е да реализира общественият ангажимент към високия процент самотни възрастни хора и хора с увреждания, като ги подпомага в тяхната естествена семейна среда.

През 2018 г. Община Септември бе одобрена по проект „Оборудване и обзавеждане за Домашен социален патронаж гр. Септември“. Беше закупено и монтирано ново професионално кухненско оборудване за функционирането на Домашен социален патронаж гр. Септември. Реализирани бяха следните конкретни цели:

1. Изпълнение на социалната политика на Община Септември, в частност изпълнение на целите на Стратегия за развитие на социалните услуги в Община Септември 2016 – 2020 г. разработена в изпълнение на Областна стратегия за развитие на социалните услуги 2014-2020 и други стратегически документи на национално ниво.

2. Предоставяне на качествени, достъпни и ефективни междусекторни услуги за дългосрочна грижа, съобразени с реалните потребности на хората и общността. Създаване на възможности за независим живот на възрастните хора и хора с увреждания. Справяне с бедността и социалната изолация на уязвимите групи.

3. Разширяване дейността на ДСП, което ще допринесе за по-ефективно изпълнение на други проекти в социалната сфера. Увеличаване броя на потребителите.

4. Намаляване на режийните разходи, подобряване на качеството на крайния продукт и оптимизиране на работния процес.

5. Подобряване на хигиенните условия - доставка на оборудване с технически, конструктивни и експлоатационни възможности, които осигуряват протичането на  процеса по приготвяне и предлагане на храните по начин, който не води до тяхното замърсяване.

Домашен Социален Патронаж гр. Септември работи с капацитет 200 места. Обслужва лица от град Септември, град Ветрен, село Бошуля, село Злокучене, село Ковачево, село Симеоновец, село Семчиново, село Ветрен дол, село Варвара, село Виноградец и Карабунар.

Към настоящият момент всички 200 места са заети. Приемат се молби на желаещи, които по реда на записване и при освобождаване на свободни места се включват за обслужване. Приоритетно се записват лица в крайна нужда след извършване на социална анкета в дома на лицето, заявило желание за ползване на социална услуга към Патронажа.

ДСП извършва социални услуги по домовете на:

 • Лица над 60- годишна възраст;

 • Инвалиди  с определена първа или втора група инвалидност;

 • Деца инвалиди;

 • Ветерани от войните;

 • Военновременни инвалиди.

Извършват се следните социални услуги:

 •  Доставяне на храна – след предварително раздадено меню за цялата седмица

Дневно се предлагат три порции обща диета – супа, основно ястие и десерт.

Храната е съобразена  с изискванията за рационалното хранене на хората от третата възраст.

В петък се раздава и суха храна за събота и неделя, така се обезпечава прехраната на патронираните без прекъсване. За празничните дни се осигурява празнично меню съобразно изискванията на традиционната  празнична трапеза.   

Приоритет на  политиката на Община Септември е разширяването и  разкриването на нови социални услуги, създаването на възможности по-голям брой хора да се възползват от тях, повишаваме качеството и вида на грижите чрез поставяне в центъра интересите им.

ЗАПЛАЩАНЕ

Патронираните заплащат пълната стойност на консумираната от тях храна.

ОБЛЕКЧЕНИЯ ПРИ ЗАПЛАЩАНЕТО

 • Ветераните от войните заплащат 30% от получената пенсия, а останалата част от разходите е за сметка на бюджета;

 • Военноинвалидите заплащат 30% от консумираната храна - без обвързаност с доходите им.

Община Септември предлага добре функционираща мрежа от социални услуги предоставяни в общността с цел социална защита и интеграция на най - уязвимите среди от населението изпаднали в неравностойно социално положение поради - старост, бедност, болест и самота.

 

Фотогалерия

Археологически

музей

Къща - музей
"Ал. Стамболийски"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Последна актуализация:  31.03.2021                                                         Copyright   ©  2003 - 2022 Община Септември                                                                     webmaster