ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ - ОФИЦИАЛЕН WEB САЙТ                 ДОБРЕ ДОШЛИ!

  Добде дошли в Септември  Кмет  Общински съвет  Общинска администрация  Стратегически приоритети  Местно самоуправление  Административни услуги  Он-лайн услуги  Достъп до информация  Общински дейности  Общински справочник  Връзки

 

 

   Български

   Английски

 

 

Начало  Контакти  Карта на сайта  Новото в сайта


Храм "Св. цар
Борис-Михаил"

ПРОЕКТ „РЕМОНТ, ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНА ...


 

Начало - Общински справочник - Проекти и програми - Проект „Ремонт, оборудване и обзавеждане на административна сграда, находяща се в УПИ III – за административни нужди в квартал 91, в която се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на нейната енергийна ефективност в гр. Септември, община Септември"  

Програма за развитие на
селските райони (2014-2020)

Европейски земеделски фонд
за развитие на селските райони


ПРОЕКТ „РЕМОНТ, ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА, НАХОДЯЩА СЕ В УПИ III – ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ НУЖДИ В КВАРТАЛ 91, В КОЯТО СЕ ПРЕДОСТАВЯТ ОБЩЕСТВЕНИ УСЛУГИ, С ЦЕЛ ПОДОБРЯВАНЕ НА НЕЙНАТА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В ГР. СЕПТЕМВРИ, ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ"

[01-12-2022] В периода 09.10.2019 г. - 09.10.2022 г. Община Септември реализира проект  „Ремонт, оборудване и обзавеждане на административна сграда, находяща се в УПИ III – за административни нужди в квартал 91, в която се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на нейната енергийна ефективност в гр. Септември, община Септември", във връзка с изпълнение на Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-7.008-0024-C01 ОТ 09.10.2019 г. по програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Размер на одобрената финансова помощ: 918 399,10 лв.

Финансовата помощ е безвъзмездна и се предоставя за подобряване на условията и средата на живот на населението на цялата община Септември, както и на всички потребители на обществени услуги, предоставяни от общинската администрация чрез въвеждане на мерки за повишаване на енергийната ефективност на сградата на общинска администрация в град Септември.

Проектът изпълни следните цели:

1. Повишаване на екологичната устойчивост - чрез намаляване на енергозагубите при обичайната дейност ще се намали потреблението на изчерпаеми енергийни източници;

2. Подобряване на работната среда на служителите от общинска администрация Септември;

3. Намаляване на различията по отношение на предоставяни обществени административни услуги между агломерационните ареали и малките общини, каквато е община Септември;

4. Подобряване качеството на предлаганите административни услуги на община Септември;

5. Задържане на младите хора и тези в работоспособна възраст в рамките на малкия град чрез повишаване на качеството на осъществяваните административни услуги.

 

Фотогалерия

Археологически

музей

Къща - музей
"Ал. Стамболийски"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Последна актуализация:  01.12.2022                                                         Copyright   ©  2003 - 2022 Община Септември                                                                     webmaster