ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ - ОФИЦИАЛЕН WEB САЙТ                 ДОБРЕ ДОШЛИ!

  Добде дошли в Септември  Кмет  Общински съвет  Общинска администрация  Стратегически приоритети  Местно самоуправление  Административни услуги  Он-лайн услуги  Достъп до информация  Общински дейности  Общински справочник  Връзки

 

 

   Български

   Английски

 

Начало  Контакти  Карта на сайта  Новото в сайта


Храм "Св. цар
Борис-Михаил"

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ


 

Начало 8 Общинска администрация 8 Структура и функции 8 Секретар на Община Септември

Секретар на Община Септември:
Нина Вардина,  тел. 03561/7004
                          факс 03561/7779
                          e-mail: [email protected]

Функции:

 • осъществява административното ръководство на общинската администрация;

 • осъществява координацията и контрола на административните звена за точното спазване на нормативните актове и на законните разпореждания на кмета;

 • отговаря за планирането и отчетността при изпълнение на ежегодните цели на общинската администрация;

 • организира дейността на общинската администрация, условията на работа на служителите и информационно техническото обезпечаване на дейността им;

 • организира деловодното обслужване, документооборота и общинския архив;

 • организира и контролира дейността на звената по гражданска регистрация и административно обслужване;

 • осигурява разгласяването и обнародването на актовете на общинския съвет и на кмета на общината;

 • организира и контролира работата с предложенията и сигналите на гражданите и юридическите лица;

 • отговаря за поддържането в актуално състояние на избирателните списъци в общината;

 • осъществява организационно-техническата подготовка и провеждането на изборите и местните референдуми;

 • контролира изпълнението на експертните и техническите функции по осигуряване и обслужване дейността на общинския съвет;

 • следи за спазването на трудовата дисциплина и правилата за работното време от служителите в общинската администрация;

 • утвърждава Вътрешните правила за реда и организацията на административното обслужване на физическите и юридическите лица;

 • утвърждава длъжностните характеристики на служителите в общинската администрация;

 • организира и контролира изпълнението на задачите и действията, свързани с прилагането на Закона за администрацията, Закона за държавния служител, Административно-процесуалния кодекс и подзаконовите нормативни актове по тяхното прилагане;

 • организира обмен на опит и внедряването на добри практики в работата на администрацията;

 • изпълнява и други функции, възложени със закон или подзаконов нормативен акт, както и от кмета на общината.


                                                

 

Фотогалерия

Археологически

музей

Къща - музей
"Ал. Стамболийски"

 
  Последна актуализация:  06.06.2016                                                         Copyright   ©  2003 - 2016 Община Септември                   webmaster