Начало - Контакти

 

 

КОНТАКТИ ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ СЕПТЕМВРИ

гр. Септември, ПК 4490

ул. "Александър Стамболийски" 37а

тел.: 035/ 61 7000, 035/ 61 7001, факс: 035/ 61 7779

ел. поща: [email protected]

БУЛСТАТ: 000351825

 
Име Длъжност e-mail Телефон

Васка Йорданова Рачева
Кмет
[email protected]
035/ 61 7000
Иванка Кръстева Вощанска
Заместник кмет по икономическа и социална политика
[email protected]
035/ 61 7021
Лилия Йорданова Етова
Заместник кмет по обществен ред и сигурност
[email protected]
035/ 61 7011
Нина Трайкова Вардина
Секретар
[email protected]
035/ 61 7004
арх. Петко Валентинов Проданов
Главен архитект
[email protected]
035/ 61 7010
Ели Георгиева Чавдарова
Юрисконсулт
[email protected]
035/ 61 7043
Румен Ботьов Игнатов
Главен вътрешен одитор
[email protected]
035/ 61 7031
Виолета Иванова Александрова
Финансов контрольор
[email protected]
 035/ 61 7040
Надя Вескова Гьотенова Служител сигурност на информацията [email protected] 035/ 61 7026

ЦЕНТЪР ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ

Гише ДЕЛОВОДСТВО

Благовеста Василева Димитрова Старши експерт "Административно обслужване" [email protected] 035/ 61 7001

Гише ТСУ

Емилия Георгиева Нинова Главен специалист "Архитектура" [email protected] 035/ 61 7022

Гише КАСА

  Касиер   035/ 61 7023

Гише ГРАО

Сузана Демирова Милова
Специалист АПОН
[email protected]
035/ 61 7024
Мирослава Милушева Касапова младши специалист ГРАО [email protected] 035/ 61 7024

ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ

Отдел "Административно-правно обслужване, гражданска регистрация на населението, информационни технологии  и електронно управление"


Ангел Илиев Попов
Началник отдел
[email protected]
035/ 61 7031
Валентина Кирилова Тонева
Главен специалист АПОН
[email protected]
035/ 61 7017
Надя Йорданова Лазарова
Главен специалист ЕСГРАОН
[email protected]
035/ 61 7016
Лиляна Йорданова Кадийска
Главен експерт УЧР
[email protected]
035/ 61 7041
Пенка Райкова Райкова
Главен експерт ИОТ
[email protected]
035/ 61 7036
Стойчо Митков Сестримски
Специалист ИО
[email protected]
035/ 61 7044
Маринка Георгиева Гаджева
Деловодител
[email protected]
035/ 61 7000
Иванка Георгиева Вучкова Технически секретар municipality@septemvri.bg 035/ 61 7000

Отдел "Финанси, счетоводство и бюджет"

Иванка Василева Сестримска
Началник отдел, Главен счетоводител
[email protected]
035/ 61 7006
Иванка Кръстева Вощанска
Главен експерт "Бюджет"
[email protected]
035/ 61 7021
Атанаска Иванова Йовчева - Биволарска
Старши експерт ТРЗ
[email protected]
035/ 61 7051
Йорданка Георгиева Ръжанкова
Счетоводител
[email protected]
035/ 61 7057
Елена Трайчова Якова
Счетоводител
[email protected]
035/ 61 7045
Теодора Георгиева Йовчева
Счетоводител
[email protected]
035/ 61 7007
Верка Димитрова Лютакова Касиер - счетоводител   035/ 61 7005

Звено за подпомагане работата на Общински съвет


Ивелина Любенова Табакова Технически секретар Общински съвет [email protected] 035/ 61 7042

СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ

Дирекция "Хуманитарни дейности, образование и култура"


Ивалина Василева Табакова
Директор
[email protected]
035/ 61 7025
Димитрина Христева Попова
Главен експерт "Образование"
[email protected]
035/ 61 7039
Лиляна Петкова Котева
Старши специалист "Образование"
[email protected]
035/ 61 7027
Иванка Василева Зеленгорова
Експерт "Етнически и демографски проблеми"
[email protected]
035/ 61 7039
Златка Атанасова Радинска Специалист "Хора с увреждания" [email protected] 035/ 61 7039

Дирекция "Архитектура и териториално устройство, икономика, транспорт и опазване на околната среда"


Отдел "Архитектура и териториално устройство"


 
Началник отдел
 
 
Станой Стефанов Милов
Главен специалист ИК
[email protected]
035/ 61 7050
Николина Иванова Мечева
Главен специалист ТСУ
[email protected]
035/ 61 7009
Антоанета Стоянова Георгиева
Главен специалист "Градоустройство"
[email protected]
035/ 61 7010
Гергана Пенчева Пенчева Главен специалист "Кадастър и регулация" [email protected] 035/ 61 7029

Отдел "Транспорт и опазване на околната среда"


Ангел Георгиев Бончев
Началник отдел
[email protected]
035/ 61 7014
Атанаска Чавдарова Ангелова
Главен експерт "Екология"
[email protected]
035/ 61 7012
Росен Петков Памукчийски
Главен експерт ОМППЗМ
[email protected]
035/ 61 7012
Галина Пенкова Дишкова - Татерска Главен експерт "Инфраструктура" [email protected] 035/ 61 7013

Звено за управление на горските територии - общинска собственост към отдел ТОС


Антония Драгомирова Костова
Ръководител звено
 
035/ 61 7013
Кръстю Георгиев Кузев Специалист - лесовъд [email protected] 035/ 61 7013

Отдел "Управление на проекти и общинска собственост"


Ива Стойчева Дачева
Началник отдел
[email protected]
035/ 61 7038
Стефка Николова Иванова
Главен специалист УПОС
[email protected]
035/ 61 7032
Емилия Любчова Кирилова - Чавдарова
Главен експерт УПОС
[email protected]
035/ 61 7037
Недка Тодорова Даскалова Младши експерт УПОС [email protected] 035/ 61 7052

Отдел "Местни приходи, събиране и контрол"


Йордан Спасов Иванов
Началник отдел
[email protected]
035/ 61 7033
Елена Ненкова Димова
Главен експерт МПСК
[email protected]
035/ 61 7053
Таня Александрова Киримова
Младши експерт МПСК
[email protected]
035/ 61 7028
Весела Спасова Ичева
Младши експерт МПСК
[email protected]
035/ 61 7048
Благовеста Атанасова Росманова
Счетоводител МПСК
[email protected]
035/ 61 7034
Наталия Йорданова Даскалова Касиер МПСК [email protected] 035/ 61 7028

 

Форма за обратна връзка с Община Септември

Име (*задължително поле)
E-mail (*задължително поле)

Телефони за подаване на сигнали, жалби, предложения: 035/ 61 7000, 035/ 61 7001, 035/ 61 7777

Електронна поща за подаване на сигнали, жалби, предложения: [email protected]

КОНТАКТИ КМЕТСТВА

 
АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ

с. Бошуля, ПК 4481

ул. "Първа" №46

     
       
Име Длъжност E-mail Телефон

Христина Георгиева Венчева
Кмет на кметство с. Бошуля
[email protected]
035/ 61 7253
Дарина Илиева Лулакова Старши специалист АПОН и МДТ [email protected] 035/ 61 7253

 

 
АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ

с. Варвара, ПК 4492

ул. "Втора" №1

     
       
Име Длъжност E-mail Телефон

Димитър Методиев Деянов
Кмет на кметство с. Варвара
varvara@septemvri.bg
035/ 63 9923
Мариана Стоянова Кирилова
Старши специалист АПОН
[email protected]
035/ 63 9923
Иван Методиев Мечкаров Главен специалист КиР   035/ 63 9923

 

 
АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ

гр. Ветрен, ПК 4480

ул. "Петдесета" №120

     
       
Име Длъжност E-mail Телефон

Радослав Иванов Лютаков
Кмет на кметство гр. Ветрен
vetren@septemvri.bg
035/ 61 7275
Елка Петракиева Дишкова
Старши специалист АПОН
[email protected]
035/ 61 7275
Любка Иванова Матеева 
Специалист ГРАО
[email protected]
035/ 61 7275
Лазарина Георгиева Маргитина
Счетоводител
 
035/ 61 7275
Валентина Лазарова Мушеваа Главен специалист КиР   035/ 61 7275

 

 
АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ

с. Ветрен дол, ПК 4493

ул. "Първа" №52

     
       
Име Длъжност E-mail Телефон

Георги Илиев Янев 
Кмет на кметство с. Ветрен дол
vetrendol@septemvri.bg
035/ 63 9916
Мария Ботева Зеленгорова
Старши специалист АПОН
vetrendol@septemvri.bg
035/ 63 9916
Валентин Николов Димитров
Старши специалист "Финанси"
 
035/ 63 9916
Силвия Панайотова Главен специалист "Кадастър и регулация" [email protected] 035/ 63 9916
Вторник и Четвъртък

 

 
АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ

с. Виноградец, ПК 4487

ул. "Първа" №46

     
       
Име Длъжност E-mail Телефон

Елинка Георгиева Благова
Кмет на кметство с. Виноградец
vinogradets@septemvri.bg
035/ 61 7254
Велка Димитрова Гергинова Старши специалист АПОН и МДТ [email protected] 035/ 61 7254

 

 
АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ

с. Горно Вършило, ПК 4456

ул. "Първа" №50

     
       
Име Длъжност E-mail Телефон

Георги Николов Мърков
Кметски наместник на кметство с. Горно и Долно Вършило
gvarshilo@septemvri.bg
035/ 61 7303
Василка Димитрова Янкова Технически сътрудник gvarshilo@septemvri.bg 035/ 61 7303

 

 
АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ

с. Злокучене, ПК 4491

ул. "Първа" №18

     
       
Име Длъжност E-mail Телефон

Асен Методиев Беков
Кмет на кметство с. Злокучене
zlokuchene@septemvri.bg
035/ 61 7246
Живка Асенова Иванова
Старши специалист АПОН и МДТ
[email protected]
035/ 61 7246
Силвия Панайотова Главен специалист "Кадастър и регулация" [email protected] 035/ 61 7246
Сряда

 

 
АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ

с. Карабунар, ПК 4484

ул. "Първа" №34

     
       
Име Длъжност E-mail Телефон

Иван Огнянов Каменарски
Кмет на кметство с. Карабунар
karabunar@septemvri.bg
035/ 61 7301
Кръстина Местанова
Старши специалист АПОН и МДТ
[email protected]
035/ 61 7301
Димитрийка Гаврилова Цолевска Главен специалист КиР   035/ 61 7301

 

 
АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ

с. Ковачево, ПК 4477

ул. "Първа" №16

     
       
Име Длъжност E-mail Телефон

Маргарита Иванова Неделчева
Кмет на кметство с. Ковачево
kovachevo@septemvri.bg
035/ 61 7245
Аделина Ангелова Дамянова
Старши специалист АПОН и МДТ
[email protected]
035/ 61 7245
Лазаринка Спиридонова Данчеваа Младши специалист КиР   035/ 61 7245

 

 
АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ

с. Лозен, ПК 4489

ул. "Втора" №3

     
       
Име Длъжност E-mail Телефон

Дойчин Димитров Анчев
Кмет на кметство с. Лозен
lozen@septemvri.bg
035/ 61 7293
Николина Добрева Цанкова Старши специалист АПОН и МДТ [email protected] 035/ 61 7293

 

 
АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ

с. Семчиново, ПК 4474

ул. "Втора" №16

     
       
Име Длъжност E-mail Телефон

Пламен Велев Темелков
Кмет на кметство с. Семчиново
semchinovo@septemvri.bg
035/ 61 7290
Стоилка Георгиева Качакова
Старши специалист АПОН
[email protected]
035/ 61 7290
Мария Димитрова Сидерова Технически изпълнител   035/ 61 7290

 

 
АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ

с. Симеоновец, ПК 4475

ул. "Втора" №34а

     
       
Име Длъжност E-mail Телефон

Кирил Ангелов Герасимов
Кмет на кметство с. Симеоновец
simeonovets@septemvri.bg
035/ 61 7278
Гергана Ангелова Тодорова
Старши специалист АПОН и МДТ
[email protected]
035/ 61 7278
Силвия Панайотова Главен специалист "Кадастър и регулация" [email protected] 035/ 61 7278
Понеделник и Петък

 

 
АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ

с. Славовица, ПК 4496

ул. "Първа" №24

     
       
Име Длъжност E-mail Телефон

Веселин Живков Вресков
Кмет на кметство с. Славовица
slavovitsa@septemvri.bg
035/ 61 7276
Нина Димитрова Даскалова Старши специалист АПОН и МДТ [email protected] 035/ 61 7276