ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ - ОФИЦИАЛЕН WEB САЙТ                 ДОБРЕ ДОШЛИ!

  Добде дошли в Септември  Кмет  Общински съвет  Общинска администрация  Стратегически приоритети  Местно самоуправление  Административни услуги  Он-лайн услуги  Достъп до информация  Общински дейности  Общински справочник  Връзки

 

 

   Български

   Английски

 

Начало  Контакти  Карта на сайта  Новото в сайта


Храм "Св. цар
Борис-Михаил"

ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ


 

  Начало - План за интегрирано развитие на Община Септември

 
 

ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ КАНИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА ДА ВЗЕМАТ УЧАСТИЕ В ПОДГОТОВКАТА НА ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ ЗА ПЕРИОТА 2021 - 2027

 

15.12.2020

 
 

Планът за интегрирано развитие на община (ПИРО) е средносрочен стратегически документ, който интегрира регионалното и пространственото развитие и служи за определяне на актуалните проблеми, нуждите и потенциалите за развитие на територията, които се отчитат при разработването на инвестиционни програми и финансови инструменти, включително съфинансирани от фондовете на Европейския съюз. В унисон с тях е и планирането и изпълнението на интегрирани подходи за териториално и градско развитие и на местни инициативи, допринасящи за постигане на националните цели и приоритетите за регионално и местно развитие. ПИРО като стратегически документ обвързва сравнителните предимства и потенциал за развитие на местно ниво с ясно дефинирана визия, цели и приоритети за развитие, свързани общо от стремежа към по-висок жизнен стандарт на хората в общината и устойчиво развитие на територията.

Кметът на общината организира изработването, съгласуването и актуализирането му. Планът за интегрирано развитие на общината се обсъжда и съгласува със заинтересованите органи и организации, с икономическите и социалните партньори, както и с физически лица и представители на юридически лица, имащи отношение към развитието на общината.

Община Септември кани общността за участие в Работна група на етап подготовката на ПИРО представители на следните групи заинтересовани страни:

       Представители на структурите на гражданското общество, в това число НПО, сдружения, клубове, настоятелства и други, с дейност в сферата на културата, образованието, младежта, спорта, туризма, околната среда, равенство и основни права и т.н.

       Представители на икономическия сектор, в т.ч. предприятия, земеделски производители, кооперации, дружества и т.н., независимо от сферата на дейност.

       Граждани.

Всички желаещи да се включат е необходимо да попълнят следното Заявление и да го изпратят на [email protected]  в срок до 08 януари 2021 година.

За да се гарантира прилагането на принципа на партньорство и да се осигури прозрачност на процеса по изготвяне и реализация на плана, целият процес по подготовка и съгласуване ще бъде публично достъпен чрез интернет страницата на Община Септември www.septemvri.org. Ще се публикуват анкети, покани за публични събития и обсъждания, протоколи от заседанията на Работната група и други документи, свързани с подготовката на ПИРО.

Община Септември призовава за активност от страна на гражданите и заинтересованите страни.

Планът за интегрирано развитие на община (ПИРО) се изготвя съгласно разпоредбите на Закона за регионално развитие, Правилника за прилагане на закона за регионално развитие и Методическите указания за разработване и прилагане на планове за интегрирано развитие на община (ПИРО) за периода 2021-2027 г.

 

ВАСКА РАЧЕВА

Кмет на ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ

 

 

 

Фотогалерия

Археологически

музей

Къща - музей
"Ал. Стамболийски"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Последна актуализация:  15.12.2020                                                         Copyright   ©  2003 - 2020 Община Септември                   webmaster