ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ - ОФИЦИАЛЕН WEB САЙТ                 ДОБРЕ ДОШЛИ!

  Добде дошли в Септември  Кмет  Общински съвет  Общинска администрация  Стратегически приоритети  Местно самоуправление  Административни услуги  Он-лайн услуги  Достъп до информация  Общински дейности  Общински справочник  Връзки

 

 

   Български

   Английски

 

Начало  Контакти  Карта на сайта  Новото в сайта


Храм "Св. цар
Борис-Михаил"

КМЕТ НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ


 

Начало 8 Общинска администрация 8 Структура и функции 8 Кмет

                  

Кмет на Община Септември

Васка Йорданова Рачева
 

тел. 03561/7777
факс: 03561/7779
e-mail: [email protected]

 

 

Функции:

 • Ръководи цялата изпълнителна дейност на общината;

 • Внася за одобрение от общинския съвет структурата на общинската администрация;

 • Назначава и освобождава от длъжност заместник-кметовете на общината, кметските наместници, ръководителите на звената на издръжка от общинския бюджет, служителите в общинската администрация с изключение на тези по чл. 46, ал. 1, т. 4 от ЗМСМА и налага предвидените от закона дисциплинарни наказания;

 • Отговаря за опазване на обществения ред, като за осигуряването му издава писмени заповеди, задължителни за началниците на съответните полицейски служби;

 • Организира и отговаря за разработването и изпълнението на общинския бюджет;

 • Организира изпълнението на дългосрочните програми;

 • Организира изпълнението на решенията на общинския съвет и се отчита пред него за това. Изпраща на общинския съвет актовете си, издадени в изпълнение на неговите решения в 7-дневен срок от издаването им;

 • Организира изпълнението на задачите, които произтичат от законите, от актовете на президента на републиката и на Министерския съвет;

 • Възлага изпълнението на свои функции на кметовете на кметствата, координира и осъществява контрол за целесъобразността и законосъобразността при тяхното изпълнение. Осъществява контрол по законосъобразността на актовете и действията на кметовете на кметства при изпълнение на техните правомощия и може да отменя техни актове;

 • Поддържа връзки с политическите партии, обществените организации и движения, както и с други органи на местното самоуправление в страната и в чужбина;

 • Организира и провежда действия по защита на населението при бедствия и аварии;

 • Възлага или разрешава изработването на устройствени планове и техни изменения за територията на общината или за части от нея и одобрява определени устройствени планове при условията и по реда на Закона за устройство на територията и организира изпълнението им;

 • Изпълнява функциите на длъжностно лице по гражданско състояние и може да възлага тези функции с писмена заповед на кметовете на кметства, в които се поддържат регистри за гражданското състояние и на други длъжностни лица от общинската администрация;

 • Осигурява организационно-техническото обслужване на общинския съвет;

 • Утвърждава устройствения правилник на общинската администрация;

 • Осъществява правомощията си по придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, невключено в капитала на общински фирми по ред и условия, регламентирани в ЗОС;

 • Изпълнява функциите на орган по настойничество и попечителство;

 • Определя наименованието на длъжностите на държавните служители и разпределението им по групи и рангове, съгласно Единния класификатор на длъжностите в администрацията приет от МС на основание чл. 2, ал. 2 от Закона за държавния служител (ЗДС);

 • Присъжда рангове на държавните служители, съгласно чл. 74 от ЗДС;

 • Утвърждава длъжностното разписание на служителите в общинската администрация;

 • Организира развитието на партньорски отношения с общини от страната и чужбина и с неправителствени организации;

 • Представлява общината пред физически и юридически лица и пред съда.

 

Заповеди на кмета

 

Фотогалерия

Археологически

музей

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Последна актуализация:  06.03.2022                                                         Copyright   ©  2003 - 2022 Община Септември                                                                     webmaster