ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ - ОФИЦИАЛЕН WEB САЙТ                 ДОБРЕ ДОШЛИ!

  Добде дошли в Септември  Кмет  Общински съвет  Общинска администрация  Стратегически приоритети  Местно самоуправление  Административни услуги  Он-лайн услуги  Достъп до информация  Общински дейности  Общински справочник  Връзки

 

 

   Български

   Английски

 

Начало  Контакти  Карта на сайта  Новото в сайта


Храм "Св. цар
Борис-Михаил"

ВЪТРЕШЕН ОДИТ


 

Начало 8 Общинска администрация 8 Структура и функции 8 Вътрешен одит

Вътрешен одит:
Румен Игнатов, тел. 03561/7031
                                                

Функции на вътрешния одит:

 • осъществява вътрешен одит на всички структури, програми, дейности и процеси, включително на разпоредителите със средства от Европейския съюз и на разпоредителите от по-ниска степен в организацията;

 • осъществява вътрешен одит и в търговските дружества по чл.61 от Търговския закон и в лечебните заведения – търговски дружества със смесено общинско участие в капитала, когато в посочените организации не е изградено самостоятелно звено за вътрешен одит.

 • подпомага общината за постигане на целите й, като:

  - идентифицира и оценява рисковете в организацията;

  - оценява адекватността и ефективността на системите за финансово управление и контрол по отношение на идентифицирането, оценяването и управлението на риска от ръководството на общината, съответствието със законодателството, вътрешните актове и договорите, надеждността и всеобхватността на финансовата и оперативната информация, ефективността, ефикасността и икономичността на дейностите, опазването на активите и информацията, изпълнението на задачите и постигането на целите;

  - дава препоръки за подобряване на дейностите в общината и във второстепенните разпоредители с бюджетни кредити;

 • планира, извършва и докладва дейността по вътрешен одит в съответствие с изискванията на Закона за вътрешния одит в публичния сектор, Стандартите за вътрешен одит, Етичния кодекс на вътрешните одитори, Статута на звеното за вътрешен одит и издаваните от министъра на финансите актове по прилагането на Закона за вътрешния одит в публичния сектор

 • изготвя на базата на оценка на риска тригодишен стратегически план, въз основа на който се изготвя годишен план за дейността по вътрешен одит, които се обсъждат с Кмета на общината и с други лица на ръководни длъжности, утвърждават се от Кмета на общината и се представят за съгласуване и на общински съвет;

 • изготвя и представя за съгласуване от Кмета на общината на проект на статут на  “Вътрешен одит”;

 • изготвя одитен план за всеки одитен ангажимент за даване на увереност, който съдържа обхват, цели, времетраене и разпределение на ресурсите за изпълнение на ангажимента;

 • консултира Кмета и ръководството на общината по тяхно искане, като дава съвети, мнения и обучение и др. с цел да се подобрят процесите на управление на риска и контрола, без да поема управленска отговорност за това;

 • представя доклади за изпълнението на годишния план за дейността по вътрешен одит на Кмета на общината и на общински съвет;

 • докладва и обсъжда с Кмета на общината и с ръководителите на структурите, чиято дейност е одитирана, резултатите от извършен одитен ангажимент и представя одитен доклад;

 • дава препоръки в одитните доклади за подобряване на адекватността и ефективността на системите за финансово управление и контрол, подпомага Кмета на общината при изготвяне на плана за действие и извършва проверки за проследяване изпълнението на препоръките;

 • докладва на Кмета на общината резултатите от одитните ангажименти, всички случаи на констатирани индикатори за измама, дадените препоръки и предприетите действия за подобряване на дейността на общината;

 • изготвя и представя на Кмета на общината в срок до 20 февруари на следващата година и на общински съвет обобщен годишен доклад за дейността по вътрешен одит, който се изпраща на Дирекция “Вътрешен контрол” при Министерство на финансите до 28 февруари на следващата година;

 • докладва на Кмета на общината и на общински съвет за адекватността на ресурсите за вътрешен одит

 • осъществява контакти с други звена за вътрешен одит от организациите от публичния сектор с цел обмяна на добри практики.

 

 

Фотогалерия

Археологически

музей

Къща - музей
"Ал. Стамболийски"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Последна актуализация:  06.06.2016                                                         Copyright   ©  2003 - 2016 Община Септември                   webmaster