ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ - ОФИЦИАЛЕН WEB САЙТ                 ДОБРЕ ДОШЛИ!

  Добде дошли в Септември  Кмет  Общински съвет  Общинска администрация  Стратегически приоритети  Местно самоуправление  Административни услуги  Он-лайн услуги  Достъп до информация  Общински дейности  Общински справочник  Връзки

 

 

   Български

   Английски

 

Начало  Контакти  Карта на сайта  Новото в сайта


Храм "Св. цар
Борис-Михаил"

СИГУРНОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА


 

Начало 8 Общинска администрация 8 Структура и функции 8 Главен експерт СИ

Главен експерт "Сигурност на информацията":
Надя Вескова Гьотенова, тел. 035/ 61 7026
                                                      

Функции:

Служителят по сигурността на информацията е на пряко подчинение на кмета на общината и осъществява дейността по защита на класифицираната информация, като:

 • отговаря за защитата и контрола на достъпа до класифицираната информация, информационната сигурност на автоматизираните информационни системи и криптографската сигурност;

 • следи за спазването на изискванията на Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ) и други нормативни актове, регламентиращи защитата на класифицираната информация;

 • разработва план за защита на класифицираната информация чрез организационни, физически и технически средства;

 • провежда процедура за обикновено проучване по чл. 47 от ЗЗКИ и води регистър на издадените разрешения за достъп до информация с ниво на класификация "поверително" и по-високо;

 • организира подготовката и изпращането на необходимите документи за извършване на разширено и специално проучване на служители в общинската администрация за получаване на разрешение за достъп до информация с ниво на класификация "секретно" и по-високо;

 • следи за правилното определяне на нивото на класификация на информацията в общинската администрация;

 • извършва периодични проверки за движението и отчетността на материалите и документите, съдържащи класифицирана информация, както и води на отчет случаите на нерегламентиран достъп и взетите мерки;

 • извършва анализ на риска, разработва и периодично актуализира мероприятия за намаляване на рисковете за нерегламентиран достъп до класифицирана информация и за повишаване на информационната сигурност;

 • ръководи регистратури за класифицирана информация;

 • разработва план за защита на класифицираната информация при положение на война, военно или друго извънредно положение;

 • организира и провежда обучение на служителите в администрацията в областта на защитата на класифицираната информация;

 • разработва общинския план за защита при бедствия съвместно с представители на ведомства и юридически лица, имащи отношение по защитата при бедствия на територията на общината;

 • организира обучение на служителите от общинската администрация и други общински структури за изпълнение на дейности по защита при бедствия;

 • координира дейностите по отбранително-мобилизационната подготовка и по защита при бедствия.

 

 

Фотогалерия

Археологически

музей

Къща - музей
"Ал. Стамболийски"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Последна актуализация:  26.10.2021                                                         Copyright   ©  2003 - 2021 Община Септември                   webmaster