ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ - ОФИЦИАЛЕН WEB САЙТ                 ДОБРЕ ДОШЛИ!

  Добде дошли в Септември  Кмет  Общински съвет  Общинска администрация  Стратегически приоритети  Местно самоуправление  Административни услуги  Он-лайн услуги  Достъп до информация  Общински дейности  Общински справочник  Връзки

 

 

   Български

   Английски

 

 

Начало  Контакти  Карта на сайта  Новото в сайта


Храм "Св. цар
Борис-Михаил"

ГЕОГРАФСКА ХАРАКТЕРИСТИКА


 

   Начало 8 Добре дошли в Септември 8 Географска характеристика

ГЕОГРАФСКА ХАРАКТЕРИСТИКА

 

Местоположение и карта

Община Септември е разположена в най-западната част на Горнотракийската низина, северните склонове на Родопите и крайните разклонения на Западна /Ихтиманска/ Средна гора.

Виж по-голяма карта

Тя заема 348,9 кв. км. площ и съставлява 7,8 % от територията на Пазарджишка област. Повече от половината от територията на общината е заета от земеделски земи – около 207 474 дка, над 96 989 дка са горските площи.

Релеф

Релефът на общината е преобладаващо равнинен, отчасти полупланински и планински по склоновете на оградните планини.

Климат

Климатът е преходно-континентален в равнинните части и предпланински по склоновете на планините. Зимата се характеризира с мек климат, пролетта настъпва рано, есента е топла и продължителна.

Средната температура за годината е 12,2 С, малко по-висока от средната за областта, която е 11,3 С. Общата годишна сума на валежите е 564 мм/кв. км. при средна за областта 550 мм/кв. км. и за страната 650 мм/кв. км. Валежите са недостатъчни за развитието на земеделските култури, което налага използване на допълнителни източници за напояване.

Води

Главни хидрографски фактори в Общината са р. Марица и нейния десен приток Чепинска река. Изградени са няколко микроязовира – Ветрен, Карабунар, Славовица и Семчиново, чийто води се използват при напояване. През територията на общината преминават главни напоителни и отводнителни  канали и общинската канална мрежа. Състоянието като цяло на напоителната система не е добро.

Неоценимо богатство на Общината са термоминералните извори в околностите на с. Варвара и с. Ветрен дол с температура на водата над 72 С. Те дават възможност да се развива балнеолечението и туризма не само на общинско, но и на национално ниво.

Почви

Почвите са разнообразни и са представени от канелено-горски, делувиално-алувиални, оподзолени, леко песъчливи и глинести. Те са благоприятни за отглеждане на традиционни за региона култури: зърнено – житни култури /пшеница, царевица, ръж, ечемик/, трайни насаждения /лозя и овошки/, зеленчукови и технически култури /тютюн/.

ø ø ø

 

Фотогалерия

Археологически

музей

Къща - музей
"Ал. Стамболийски"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Последна актуализация:  22.06.2009                                                         Copyright   ©  2003 - 2009 Община Септември                   webmaster