ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ - ОФИЦИАЛЕН WEB САЙТ                 ДОБРЕ ДОШЛИ!

  Добде дошли в Септември  Кмет  Общински съвет  Общинска администрация  Стратегически приоритети  Местно самоуправление  Административни услуги  Он-лайн услуги  Достъп до информация  Общински дейности  Общински справочник  Връзки

 

 

   Български

   Английски

 

 

Начало  Контакти  Карта на сайта  Новото в сайта


Храм "Св. цар
Борис-Михаил"

МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ


 

Начало - Общински дейности - Младежки дейности - Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни

МЕСТНА КОМИСИЯ
ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА
МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ

КОМИСИЯТА:

 • Организира и координира социално-превантивната деност на територията на общината.

 • Издирва малолетни и непълнолетни, които се нуждаят от помощ и взема мерки за тяхната социална защита и развитие.

 • Разглежда противообществени прояви, извършени от малолетни и непълнолетни по сигнали от прокуратура, съд, полиция, граждани и налага възпитателни мерки съгласно Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.

 • Оказва помощ на родителите или лицата, които ги заместват по възпитанието на децата.

 • Съдейства на децата, излезли от Социално педагогически интернати, Възпитателни училища интернати, Поправителни домове пред компетентните органи за уреждане на основните им битови, трудови и социални проблеми.

 • Разработва и изпълнява програми по превенция на противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.

 • Контролира намиращата се на територията на общината Детска педагогическа стая.

 • Анализира тенденциите на престъпността и противообществените прояви на деца и на рисковите фактори, които оказват влияние върху нейната динамика.

Към комисията за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни - Септември работят 4 обществени възпитатели:

Йорданка Римпопова – гр. Септември

Васил Димитров – гр. Септември

Валентина Шуманова – с. Карабунар

Таня Божилова – с. Ковачево

МКБППМН - Община Септември се състои от 11 членове:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Иванка Кръстева Вощанска - зам. кмет по соц. и иконом. политика

СЕКРЕТАР: Надя Вескова Гьотенова – служител по сигурността на информацията    

ЧЛЕНОВЕ:

Димитрина Христева Попова – гл. експерт "Образование"

Албена Иванова Старипавлова - социален работник, отдел "Закрила на детето"

Наташа Стоянова Вучкова - инспектор  ДПС при РУ гр. Септември

Нели Денева Пенкова - психолог към КК на МКБППМН

Сабире Раим Рамадан здравен медиатор

Ели Георгиева Чавдарова – юрисконсулт

Трайко Асенов Панев - гл. специалист МДВ

Златка Атанасова Радинска – специалист "Хора с увреждания"

Йорданка Иванова Римпопова - обществен възпитател

Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни осъществява дейността си в партньорство с всички представени в комисията институции и организации, държавни органи, училищни власти, неправителствени организации, Детска педагогическа стая, отдел Закрила на детето" и др..

Комисията е отворена и за нови партньорства, които биха допринесли за постигането на траен позитивен ефект от работата с малолетни и непълнолетни извършители на противообществени прояви и престъпления, както и за предотвратяване на отклоняващо се поведение.

Контакти:

Секретар на МКБППМН – Надя Гьотенова

Тел.: 035/617026

e-mail: [email protected]

 

 

Фотогалерия

Археологически

музей

Къща - музей
"Ал. Стамболийски"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Последна актуализация:  11.03.2022                                                         Copyright   ©  2003 - 2022 Община Септември                                                                     webmaster