ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ - ОФИЦИАЛЕН WEB САЙТ                 ДОБРЕ ДОШЛИ!

  Добде дошли в Септември  Кмет  Общински съвет  Общинска администрация  Стратегически приоритети  Местно самоуправление  Административни услуги  Он-лайн услуги  Достъп до информация  Общински дейности  Общински справочник  Връзки

 

 

   Български

   Английски

 

 

Начало  Контакти  Карта на сайта  Новото в сайта


Храм "Св. цар
Борис-Михаил"

ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ


 

Начало 8 Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА
ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
НА МНОГОФАМИЛНИ
ЖИЛИЩНИ СГРАДИ

 

РЕГИСТЪР НА ПОДАДЕНИ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ИНТЕРЕС И ФИНАНСОВА ПОМОЩ

РЕГИСТЪР НА СДРУЖЕНИЯТА НА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА СГРАДИ В РЕЖИМ НА ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ

ИЗМЕНЕНИ МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ С ПРИЛОЖЕНИЯ

Стъпка 1: Регистриране на Сдружение на собствениците и реда за вписване в регистъра

Председателят на управителния съвет (управителят) на сдружението на собствениците в 14-дневен срок от провеждането на учредителното събрание внася в съответната общинска администрация Заявление за регистрация на сдружение на собствениците по чл. 29, ал. 1 от ЗУЕС (Приложение №2 към чл.3 от НАРЕДБА № РД-02-20-8/11 май 2012 г. за създаване и поддържане на публичен регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост).

Към заявлението се прилагат:

1. Списък на собствениците, участващи в сдружението, с трите им имена и адреса в етажната собственост;

2. Копие от протокола на учредителното събрание, заверено от председателя на управителния съвет (Приложение 3 - образец към Методическите указания);

3. Копие от приетото споразумение, заверено от председателя на управителния съвет (Приложение 4 - образец към Методическите указания);

4. Нотариално заверени образци от подписите на лицата, представляващи сдружението.

След учредяване на сдружение на собствениците в 14-дневен срок от провеждането на учредително събрание, по реда, предвиден в закона, се извършва регистрацията на сдружение на собствениците в общината.

Общинските власти вписват сдружение на собствениците в публичен регистър и издават на сдружението Удостоверение за регистрация, копие от което се прилага към Заявлението за интерес и финансова помощ (ЗИФП).

Сдружение на собствениците се вписва в регистър БУЛСТАТ (чл. 25, ал. 5 от Закона за управление и етажната собственост).

Стъпка 2: Подаване на Заявление за интерес и финансова помощ (ЗИФП) от Сдруженията на собствениците

Сдруженията на собствениците заявяват интерес пред общивната чрез Заявление за интерес и финансова помощ (ЗИФП) (Приложение 5 - образец към Методическите указания) за участие в програмата на базата на постигнато 67 % съгласие (изчислено съгласно ЗУЕС).

Към заявлението се прилагат:

1. Справка на собствениците на самостоятелните обекти (Приложение 6 - образец към Методическите указания) - попълва се за цялата сграда общо и се подписва от представителите на СС;

2. Удостоверение за вписване в регистър БУЛСТАТ – копие заверено вярно с оригинала;

3. Покана за провеждане на общо събрание на СС (Приложение 7- образец към Методическите указания) - копие заверено „Вярно с оригинала”;

4. Протокол за поставяне на поканата (Приложение 8 - образец към Методическите указания) - копие заверено „Вярно с оригинала”;

5. Протокол от общото събрание на СС (Приложение 9 - образец към Методическите указания), съдържащ решения съгласно Методическите указания и нотариална заверка на подписа на управителя под протоколните решения - копие заверено „Вярно с оригинала”. /Когато в сдружението не членуват всички собственици, към протокола се прилагат декларации по образец Приложение № 12 от собствениците - нечленуващи в СС/;

6. Покана за провеждане на общо събрание на собствениците по образец Приложение №15, Протокол за поставяне на поканата по образец Приложение №16, Протокол от общото събрание на собствениците (етажната собственост) - Приложение №17, съдържащ решения съгласно Методическите указания - копия, заверени "Вярно с оригинала", ако е приложимо;

7. Друго /следва да се опише/.

Заявлението за регистрация на сдружение на собствениците (Приложение №2 към чл.3 от НАРЕДБА № РД-02-20-8/11 май 2012 г. за създаване и поддържане на публичен регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост) и Заявление за интерес и финансова помощ (ЗИФП) (Приложение 5 - образец към Методическите указания) се подават в информационния център на Община Септември.

Други документи:

1. Контролен лист (Приложение 13 - образец към Методическите указания).

2. Условия за изпълнение на схемата за минимална помощ по Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради (Приложение 14 - образец към Методическите указания).

3. Договор между Сдружението на собствениците и Общината (Приложение 10 - образец към Методическите указания)

Приложения към договора между СС и Общината, ако е приложимо:

Приложение №1: Декларации от получателите на минимална помощ (Приложение №1 към договора между общината и СС - приложение №10)

Приложение №2: Декларация от собствениците на самостоятелни (стопански) обекти, които са извън обхвата на схемата за минимална помощ, за поемане на ангажимент за заплащане на разходите (Приложение №2 към договора между общината и СС - приложение №10)

4. Договор за целево финансиране (Приложение 11 - образец към Методическите указания).

 

 

 

 

 

Фотогалерия

Археологически

музей

Къща - музей
"Ал. Стамболийски"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Последна актуализация:  27.02.2017                                                         Copyright   ©  2003 - 2017 Община Септември                   webmaster