ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ - ОФИЦИАЛЕН WEB САЙТ                 ДОБРЕ ДОШЛИ!

  Добде дошли в Септември  Кмет  Общински съвет  Общинска администрация  Стратегически приоритети  Местно самоуправление  Административни услуги  Он-лайн услуги  Достъп до информация  Общински дейности  Общински справочник  Връзки

 

 

   Български

   Английски

 

 

Начало  Контакти  Карта на сайта  Новото в сайта


Храм "Св. цар
Борис-Михаил"

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА


 

Начало - Общински дейности - Устройство на територията - Подробни устройствени планове /ПУП/ - Подробни устройствени планове /ПУП/ 2017

ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ /ПУП/ 2017

  ПУП - Изменение на План за регулация и застрояване на поземлен имот с пл. номер 591, кв. 66 по плана на с. Виноградец, общ. Септември
Одобрен със  Заповед №77/13.12.2017 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 15.12.2017 г.]

  Комплексен инвестиционен проект по чл. 150 от ЗУТ - ПУП-ПЗ за имот №000049 в землището на с. Бошуля, общ. Септември
Одобрен със  Заповед №76/13.12.2017 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 14.12.2017 г.]

  ПУП - Изменение на план за регулация за ПИ 011552 /УПИ XXX-201, 488, За производствена, складова и търговска дейност/ и ПИ 011486 /УПИ XXXII-486, За производство, търговия и складова база/, местност "Адата", землище гр. Септември
Одобрен със  Заповед №75/01.12.2017 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 04.12.2017 г.]

  ПУП - ПРЗ /изменение на план за регулация и нов план за застрояване/ за УПИ I - 582 и УПИ XXII - 596, кв. 68, по плана на гр. Септември, общ. Септември
Одобрен със  Заповед №71/15.11.2017 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 16.11.2017 г.]

  ПУП - ПРЗ за ПИ 000152, м. "Уджуларски гермища" по КВС на землище с. Лозен, общ. Септември
Одобрен със  Заповед №70/15.11.2017 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 16.11.2017 г.]

  ПУП за /ЧИ/ на ПР на УПИ XIII - За трафопост в кв. 47 по плана на с. Ветрен дол, общ. Септември
Одобрен със  Заповед №72/15.11.2017 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 16.11.2017 г.]

  ПУП - Проект за изменение на ПР за УПИ XI-272 и III-272 в кв. 36 по плана на с. Ветрен дол, общ. Септември
Одобрен със  Заповед №73/15.11.2017 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 16.11.2017 г.]

  ПУП за /ЧИ/ на ПРЗ на УПИ XXXIII - За бензиностанция, газстанция и търговска сграда в кв. 123 по плана на гр. Септември, общ. Септември
Одобрен със  Заповед №67/06.11.2017 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 07.11.2017 г.]

  ПУП - План за регулация за ПИ 231016 и ПИ 231082, местност "Красови ливади", землище с. Виноградец, общ. Септември
Одобрен със  Заповед №69/06.11.2017 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 07.11.2017 г.]

  ПУП - Проект за изменение на плана за регулация и застрояване за УПИ IV - За производство, търговия и услуги и УПИ I - За училище в кв. 116 по плана на гр. Септември, общ. Септември
Одобрен със  Заповед №66/25.10.2017 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 27.10.2017 г.]

  ПУП за /ЧИ/ на ПР на улици с ос. т. 76-77, 75-79 и 77-77а-79 до кв. 46 по плана на с. Симеоновец, общ. Септември
Одобрен със  Заповед №65/24.10.2017 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 26.10.2017 г.]

  ПУП - ПП за трасе  на обслужващ път  от полски път ПИ 001020 до ПИ 001032, местност "Дунела" по КВС на землище с. Славовица
Одобрен с Решение №810/28.08.2017 г. на ОбС Септември

[дата на публикуване - 19.10.2017 г.]

  ПУП - ПП за трасе на общински път от път до ВРЗ - гр. Септември до път  IV клас /Септември - Ветрен/, преминаващ през землищата на гр. Септември  и гр. Ветрен , общ.Септември
Одобрен с Решение №809/28.08.2017 г. на ОбС Септември
[дата на публикуване - 19.10.2017 г.]

  ПУП - ПП за трасе на линеен обект - "Външен водопровод за допълнително водоснабдяване на квартал "Юг" на гр. Септември от тръбен кладенец "2а" на резервното помпажно водоснабдяване за селата Симеоновец и Семчиново"
Одобрен с Решение №812/28.08.2017 г. на ОбС Септември
[дата на публикуване - 19.10.2017 г.]

  ПУП - ПП за отклонение от разпределителен газопровод извън урбанизираната територия Клон 6 за захранване на ПИ №001090, землище с. Ветрен дол, общ. Септември
[дата на публикуване - 12.10.2017 г.]

  Изменение на ОУП на Община Септември за ПИ №231016 и ПИ №231082, землище с. Виноградец, общ. Септември
[дата на публикуване - 11.10.2017 г.]

  ПУП  за ЧИ на ПРЗ на УПИ XIX/ПИ №011088/Стопански двор за "Жилищно строителство" в местността "Долна мера" по КВС на с. Лозен, общ. Септември
[дата на публикуване - 11.10.2017 г.]

  ПУП - ПРЗ за ПИ 001004, 001005, 001006, 001007, 001017, 001018, 001019, 001021, 001025, 001026, 001027, 001030, 001031, 001033, 001037 и 001039, м. "Дунела" по КВС на землище с. Славовица, общ. Септември
[дата на публикуване - 11.10.2017 г.]

  ПУП  за /ЧИ/ на ПР на улично пространство между улици с ос. т. 228-233-232, 232-231, 231-230-229 по плана на гр. Септември, общ. Септември
[дата на публикуване - 04.10.2017 г.]

  ПУП - Проект за изменение на ПР за УПИ III-73 в кв. 18 по плана на с. Симеоновец, общ. Септември
[дата на публикуване - 04.10.2017 г.]

  Проект за изменение на ПРЗ и РУП на част от кв. 30 по плана на гр. Септември
[дата на публикуване - 19.09.2017 г.]

  ПУП  за /ЧИ/ на ПРЗ на ПИ 2040, 2041 и 2042, попадащи в УПИ IX-2040, УПИ X-2041, УПИ XI-2042 и УПИ XII-детска площадка в кв. 149 по плана на гр. Септември, общ. Септември
[дата на публикуване - 19.09.2017 г.]

  ПУП - ПРЗ за ПИ №069028 по КВС на землище гр. Ветрен, общ. Септември
[дата на публикуване - 19.09.2017 г.]

  ПУП - ПРЗ за ПИ №015009, местност "Азмъка", по КВС на землище с. Лозен, общ. Септември
[дата на публикуване - 19.09.2017 г.]

  ПУП - ПРЗ за ПИ №015061, местност "Азмъка", по КВС на землище с. Лозен, общ. Септември
[дата на публикуване - 19.09.2017 г.]

  ПУП  за /ЧИ/ на ПР на УПИ I - За спорт и отдих в кв. 49 по плана на с. Ковачево, общ. Септември
[дата на публикуване - 19.09.2017 г.]

  ПУП - Изменение на ПРЗ за ПИ №006022, местност "Гьола", землище на с. Карабунар, общ. Септември
[дата на публикуване - 18.08.2017 г.]

  ПУП  за /ЧИ/ на ПР на зеленината, заключена между улици с ос. т. 120-130, 121-120, 121-129 и 582-130 по плана на гр. Септември, общ. Септември
[дата на публикуване - 18.08.2017 г.]

  ПУП  за /ЧИ/ на ПР на УПИ XXXIV - Площад в кв. 187 по плана на гр. Септември, общ. Септември
[дата на публикуване - 18.08.2017 г.]

  ПУП  за /ЧИ/ на ПР на улица с ос. т. 110-115 пред кв. 184 по плана на гр. Септември, общ. Септември
[дата на публикуване - 18.08.2017 г.]

  ПУП  за /ЧИ/ на ПР на улица с ос. т. 735-769 пред кв. 129 по плана на гр. Септември, общ. Септември
[дата на публикуване - 18.08.2017 г.]

  ПУП  за /ЧИ/ на ПР на улица с ос. т. 698-698а пред кв. 118 по плана на гр. Септември, общ. Септември
[дата на публикуване - 18.08.2017 г.]

  ПУП  за /ЧИ/ на ПР на улица с ос. т. 689-695 пред кв. 107 по плана на гр. Септември, общ. Септември
[дата на публикуване - 18.08.2017 г.]

  ПУП  за /ЧИ/ на ПР на УПИ I - Пазар на производителя в кв. 102 по плана на с. Виноградец, общ. Септември
[дата на публикуване - 18.08.2017 г.]

  ПУП  за /ЧИ/ на ПР на улица с ос. т. 689-677 пред кв. 91 по плана на гр. Септември, общ. Септември
[дата на публикуване - 18.08.2017 г.]

  ПУП  за /ЧИ/ на ПР на УПИ Зеленина кв. 71 по плана на с. Карабунар, общ. Септември
[дата на публикуване - 18.08.2017 г.]

  ПУП  за /ЧИ/ на ПР на УПИ ХIII - Парк в кв. 63 по плана на с. Варвара, общ. Септември
[дата на публикуване - 18.08.2017 г.]

  ПУП  за /ЧИ/ на ПР на УПИ Х - Детска плащадка в кв. 57 по плана на гр. Ветрен, общ. Септември
[дата на публикуване - 18.08.2017 г.]

  ПУП  за /ЧИ/ на ПР на улица с ос. т. 63-64 пред кв. 38 по плана на с. Варвара, общ. Септември
[дата на публикуване - 18.08.2017 г.]

  ПУП  - ЧИ на ПУП-ПР в обхват УПИ XVI-579 и УПИ XV-2193 в кв. 30 по плана на гр. Септември, общ. Септември
[дата на публикуване - 18.08.2017 г.]

  ПУП  за /ЧИ/ на ПР на УПИ Градина в кв. 27 по плана на с. Славовица, общ. Септември
[дата на публикуване - 18.08.2017 г.]

  ПУП  за /ЧИ/ на ПР на УПИ VII - За търговия и услуги в кв. 22 по плана на с. Ковачево, общ. Септември
[дата на публикуване - 18.08.2017 г.]

  ПУП  за /ЧИ/ на ПР на УПИ II - Търговия и услуги в кв. 17 по плана на с. Лозен, общ. Септември
[дата на публикуване - 18.08.2017 г.]

  ПУП  за /ЧИ/ на ПР на УПИ IX - Озеленяване в кв. 12 по плана на с. Злокучене, общ. Септември
[дата на публикуване - 18.08.2017 г.]

 

 

Фотогалерия

Археологически

музей

Къща - музей
"Ал. Стамболийски"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Последна актуализация:  13.01.2020                                                         Copyright   ©  2003 - 2022 Община Септември                                                                     webmaster