ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ - ОФИЦИАЛЕН WEB САЙТ                 ДОБРЕ ДОШЛИ!

  Добде дошли в Септември  Кмет  Общински съвет  Общинска администрация  Стратегически приоритети  Местно самоуправление  Административни услуги  Он-лайн услуги  Достъп до информация  Общински дейности  Общински справочник  Връзки

 

 

   Български

   Английски

 

 

Начало  Контакти  Карта на сайта  Новото в сайта


Храм "Св. цар
Борис-Михаил"

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА


 

Начало - Общински дейности - Устройство на територията - Подробни устройствени планове /ПУП/ - Подробни устройствени планове /ПУП/ 2018

ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ /ПУП/ 2018

  ЧИ на ПУП-ПРЗ на УПИ IV-1789 в кв. 128 и улица с ОТ 729 и 727 за "Жилищно строителство" по плана на гр. Септември
Одобрен със  Заповед №57/19.12.2018 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 21.12.2018 г.]

  Проект на ПУП-ПР за изменение регулацията на УПИ VI-276 в кв. 23 по плана на с. Семчиново, общ. Септември
Одобрен със  Заповед №56/19.12.2018 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 21.12.2018 г.]

  Проект на ПУП за ПИ 317013, м. "Ала тепе", землище на с. Виноградец с цел смяна предназначението му от нива в УПИ I-13 Предприятие за преработка на плодове и трафопост и за осигуряване достъп откъм държавен път III-3704
Одобрен със  Заповед №95/19.12.2018 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 21.12.2018 г.]

  ПУП - Изменение на ПРЗ за УПИ IV - Фурна, кв. 60 по плана на с. Варвара, общ. Септември
Одобрен със  Заповед №54/12.12.2018 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 17.12.2018 г.]

  ПУП - План за застрояване на УПИ ХIX - Търговия и услуги, кв. 39 по плана на с. Ковачево, общ. Септември
Одобрен със  Заповед №53/04.12.2018 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 06.12.2018 г.]

  ЧИ на ПУП - ПРЗ на ПИ №66439.18.5 /УПИ I-5/, ПИ №66439.18.6 /УПИ II-6/, ПИ №66439.18.7 /УПИ III-7/ и ПИ №66439.18.9 /УПИ IV-9/ в м. "Милеви скали", землище с. Симеоновец, общ. Септември
Одобрен със  Заповед №52/26.11.2018 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 27.11.2018 г.]

  ПУП - Изменение на план за застрояване и РУП за УПИ Х, кв. 175 по плана на гр. Септември
Одобрен със  Заповед №51/18.10.2018 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 22.10.2018 г.]

  ПУП ПРЗ за ПИ 023062 в м. "Ятъците", землище гр. Септември
Одобрен със  Заповед №49/01.10.2018 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 03.10.2018 г.]

  ПУП - Парцеларен план за трасе на общински път от строителните граници на с. Злокучене, минаващ около сондажните кладенци в м. "Сунгурлука" и достига до рибарниците, землище гр. Септември и от рибарниците до пътя за Стопански двор "Фермата", землище гр. Септември,  общ. Септември
Одобрен със  Решение №1049/31.08.2018 г. на ОбС Септември

[дата на публикуване - 26.09.2018 г.]

  ПУП за ПИ 046022 в м. "Над селото" по КВС на землище Ветрен, общ. Септември
Одобрен със  Заповед №47/08.08.2018 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 13.08.2018 г.]

  ПУП - Проект за изменение на ПР за УПИ XIII - 417 и УПИ XIV - 417 в кв. 50 по плана на с. Лозен, общ. Септември
Одобрен със  Заповед №41/24.07.2018 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 25.07.2018 г.]

  ПУП - Изменение на ПРЗ на УПИ I - 61, За производство, търговия и услуги /ПИ 000061, м. "Сагера"/ по КВС на землище с. Злокучене, общ. Септември
Одобрен със  Заповед №45/24.07.2018 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 25.07.2018 г.]

  ПУП - Проект за /ЧИ/ на ПР на УПИ VII - За трафопост в кв. 78 по плана на с. Варвара, общ. Септември
Одобрен със  Заповед №43/24.07.2018 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 25.07.2018 г.]

  ПУП - Проект за /ЧИ/ на ПР на улица с ос. т. 150-113 до кв. 60 по плана на гр. Ветрен, общ. Септември
Одобрен със  Заповед №44/24.07.2018 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 25.07.2018 г.]

  ПУП - Проект за /ЧИ/ на ПРЗ за УПИ I - Зеленина в кв. 174 по плана на гр. Септември, общ. Септември
Одобрен със  Заповед №46/24.07.2018 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 25.07.2018 г.]

  ПУП - Проект за /ЧИ/ на ПРЗ за УПИ VII в кв. 170 по плана на гр. Септември, общ. Септември
Одобрен със  Заповед №42/24.07.2018 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 25.07.2018 г.]

  ПУП - Изменение на План за регулация и План за застрояване за УПИ ХХХ - Търговия и услуги в кв. 22 по плана на гр. Септември, общ. Септември
Одобрен със  Заповед №40/12.06.2018 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 12.06.2018 г.]

  ПУП - ЧИ на ПР на част от квартал 101 за "Жилищно строителство" УПИ X-316 по плана на гр. Ветрен, общ. Септември
Одобрен със  Заповед №39/11.06.2018 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 12.06.2018 г.]

  ПУП - ПРЗ /Изменение на План за регулация и нов План за застрояване/ за УПИ V - гараж, склад, офиси, кв. 137, по плана на гр. Септември
Одобрен със  Заповед №38/07.06.2018 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 12.06.2018 г.]

  ПУП - Частично изменение на плана за регулация на УПИ ХII - 1104, кв. 88 по плана на гр. Септември
Одобрен със  Заповед №37/07.06.2018 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 12.06.2018 г.]

  ПУП - ПРЗ за УПИ I - 468 в кв. 53 по плана на с. Варвара, общ. Септември
Одобрен със  Заповед №36/07.06.2018 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 12.06.2018 г.]

  ПУП - ЧИ на ПРЗ на УПИ XVII - 325 в кв. 20 за "Жилищно строителство" по плана на гр. Септември, общ. Септември
Одобрен със  Заповед №35/07.06.2018 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 12.06.2018 г.]

  ПУП - ЧИ на ПРЗ на УПИ II - 393, 394, кв. 97 за "Жилищно строителство" по плана на с. Карабунар, общ. Септември
Одобрен със  Заповед №34/07.06.2018 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 12.06.2018 г.]

  ПУП - Проект за изменение на План за регулация за УПИ ХI - 274 в кв. 32 по плана на с. Лозен, общ. Септември
Одобрен със  Заповед №33/07.06.2018 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 12.06.2018 г.]

  ПУП - Проект за изменение на ПР за УПИ II - 1759 в кв. 129 по плана на гр. Септември
Одобрен със  Заповед №32/31.05.2018 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 04.06.2018 г.]

  ПУП - Изменение на план за регулация и застрояване за УПИ /п.и.с №010036/ в местността "Туповица" в Стопански двор на с. Бошуля, общ. Септември
Одобрен със  Заповед №31/21.05.2018 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 23.05.2018 г.]

  ПУП - /ЧИ/  на ПР за УПИ II-Училище в кв. 35 по плана на с. Лозен, общ. Септември
Одобрен със  Заповед №30/18.05.2018 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 21.05.2018 г.]

  ПУП - ПР /ЧИ/ за УПИ VIII-2192, VII-1216, кв. 100, гр. Септември
Одобрен със  Заповед №29/17.05.2018 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 18.05.2018 г.]

  Проект за частично изменение на ПРЗ на УПИ XI-209 в кв. 18 по плана на с. Лозен, общ. Септември
Одобрен със  Заповед №28/10.05.2018 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 11.05.2018 г.]

  ПУП ПРЗ за промяна предназначението на ПИ 011496 за "Овцеферма" в местността "Адата" по КВС на гр. Септември, общ. Септември
Одобрен със  Заповед №27/10.05.2018 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 11.05.2018 г.]

  ПУП ПРЗ за ПИ 013027 и ПИ 013669, м. "Гермето" по КВС на землище гр. Септември, общ. Септември
Одобрен със  Заповед №26/10.05.2018 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 11.05.2018 г.]

  Проект за /ЧИ/ на ПР на улици с ос. т. 5-6, 6-20 и 20-21 пред кв. 7 по плана на гр. Септември, общ. Септември
Одобрен със  Заповед №25/02.05.2018 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 04.05.2018 г.]

  ПУП - ЧИ на ПР на УПИ I - 883 и УПИ XII - 883, кв. 92 за "Производствена и складова дейност" по плана на с. Виноградец, общ. Септември
Одобрен със  Заповед №24/02.05.2018 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 04.05.2018 г.]

  ПУП - ПРЗ за ПИ 004041 и ПИ 004183 в местността "Тус тепе" по КВС на землище с. Симеоновец, общ. Септември
Одобрен със  Заповед №23/02.05.2018 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 04.05.2018 г.]

  Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ - 200, кв. 29 по плана на с. Ветрен дол, общ. Септември
Одобрен със  Заповед №22/24.04.2018 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 26.04.2018 г.]

  Проект за попълване на одобрения кадастрален план на гр. Септември за нов ПИ пл. №3040, кв. 128 по плана на гр. Септември, общ. Септември
Одобрен със  Заповед №21/16.04.2018 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 16.04.2018 г.]

  ПУП - ПРЗ за проектен имот ПИ 027090, образуван от ПИ 027069, местност "Баталите", землище с. Горно вършило, общ. Септември
Одобрен със  Заповед №20/16.04.2018 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 16.04.2018 г.]

  ПУП - ЧИ на ПРЗ в обхват УПИ I-121 от квартал 33 за "Магазин и ресторант" по плана на с. Ковачево, общ. Септември
Одобрен със  Заповед №19/10.04.2018 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 11.04.2018 г.]

  ПУП - ЧИ на ПРЗ в обхват УПИ XVI-1480 от квартал 122 за "Жилищно строителство" по плана на гр. Септември, общ. Септември
Одобрен със  Заповед №18/29.03.2018 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 02.04.2018 г.]

  План за регулация и застрояване за ПИ 003092 и ПИ 003156, местност "Каменна поляна", по КВС на землище с. Семчиново, общ. Септември
Одобрен със  Заповед №17/23.03.2018 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 26.03.2018 г.]

  ПУП - Проект за изменение на плана за регулация и застрояване за УПИ -търговия и услуги в кв. 42А, с. Ковачево, общ. Септември
Одобрен със  Заповед №15/23.03.2018 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 26.03.2018 г.]

  Комплексен проект за инвестиционна инициатива, състоящ се от ПУП /ПРЗ/ за УПИ XXI-33 /ПИ 030033/ по плана на бивш стопански двор в землище на с. Сепчиново, общ. Септември
Одобрен със  Заповед №14/23.03.2018 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 26.03.2018 г.]

  ПУП за УПИ X-28 в кв. 2 по плана на с. Симеоновец, общ. Септември
Одобрен със  Заповед №13/06.03.2018 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 06.03.2018 г.]

  ПУП за /ЧИ/ на ПРЗ за УПИ VII-общ. в кв. 2 по плана на с. Варвара, общ. Септември
Одобрен със  Заповед №12/06.03.2018 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 06.03.2018 г.]

  ПУП - Парцеларен план за трасе на общински (обслужващ) път от съществуващ път I-8 София - Пазарджик до ПИ 385008 с НТП "Складов терен", местност "Бунара" по КВС на землище с. Варвара, общ. Септември
Одобрен с Решение №912/30.01.2018 г. на ОбС Септември

[дата на публикуване - 26.02.2018 г.]

  ПУП - Проект за изменение на ПРЗ на УПИ XXIX-1076 и УПИ XXX-1076 в кв. 74 по действащия план на гр. Септември
Одобрен със  Заповед №11/22.02.2018 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 22.02.2018 г.]

  ПУП - Проект за изменение на регулацията на УПИ IX-38 и X-39 в кв. 20 по плана на с. Бошуля, общ. Септември
Одобрен със  Заповед №09/07.02.2018 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 07.02.2018 г.]

  ПУП - Проект за изменение на плана за регулация за /ЧИ/ на ПР за УПИ I - Поликлиника в кв. 74 по плана на гр. Септември, общ. Септември
Одобрен със  Заповед №08/05.02.2018 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 07.02.2018 г.]

  ПУП - ЧИ на ПР на част от квартал 36 за "Жилищно строителство" по плана на гр. Септември, общ. Септември
Одобрен със  Заповед №07/05.02.2018 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 07.02.2018 г.]

  ПУП - Изменение на ПР и ПРЗ за УПИ - VIII - Ресторант, магазин в кв. 39 по плана на с. Варвара, общ. Септември
Одобрен със  Заповед №06/05.02.2018 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 07.02.2018 г.]

  ЧИ на ПРЗ на част от квартал 142 за "Жилищно строителство" по плана на гр. Ветрен, общ. Септември
Одобрен със  Заповед №05/05.02.2018 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 07.02.2018 г.]

  Проект за попълване на одобрения кадастрален ЗРП на с. Ковачево с поземлен имот с нов проектен пл. №121, попадащ в кв. 33 по плана на с. Ковачево, общ. Септември
Одобрен със  Заповед №04/05.02.2018 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 07.02.2018 г.]

  ПУП-ПРЗ, промяна на План за регулация и нов план за застрояване за поземлен имот с пл. № 000061, стопански двор, местност "Сагера", землище с. Злокучене, общ. Септември
Одобрен със  Заповед №01/26.01.2018 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 30.01.2018 г.]

  Частично изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ IV-1470 и УПИ II-1470 с цел обособяване на УПИ IV-1470 "за автосервиз, търговия и услуги" и УПИ II-1470, кв. 122 по регулационен план на гр. Септември, общ. Септември
Одобрен със  Заповед №03/26.01.2018 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 30.01.2018 г.]

  ПУП - Проект за изменение на регулацията на УПИ III-165, IV-165, XIV-165, II-166, XV-167 в кв. 14 и улица с о.т. 60-59 по плана на с. Карабунар, общ. Септември
Одобрен със  Заповед №02/26.01.2018 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 30.01.2018 г.]

  ПУП - Парцеларен план за трасе на подземен водопровод за минерална вода от с. Варвара до гр. Септември
Одобрен с Решение №876/20.12.2017 г. на ОбС Септември

[дата на публикуване - 17.01.2018 г.]

  ПУП - Парцеларен план за трасе на общински път през Стопански двор "Фермата" до рибарниците на р. Марица в землището на гр. Септември
Одобрен с Решение №874/20.12.2017 г. на ОбС Септември

[дата на публикуване - 17.01.2018 г.]

  ПРОЕКТ НА ПУП - Парцеларен план за отклонение от разпределителен газопровод извън урбанизираната територия клон 6 за захранване на ПИ 001090, землище Ветрен дол, общ. Септември
Одобрен с Решение №875/20.12.2017 г. на ОбС Септември

[дата на публикуване - 16.01.2018 г.]

  ПУП - Частично изменение на План за регулация за кв. 2, кв. 3 и кв. 42 по ЗРП на с. Славовица, общ. Септември
Одобрен с Решение №873/20.12.2017 г. на ОбС Септември

[дата на публикуване - 16.01.2018 г.]

  ПУП - Проект за изменение на плана за регулация за УПИ V - за индивидуално комплексно жилищно строителство в кв. 117 и улици с ос. т. 704-460-451, 460-461, 451-459
Одобрен с Решение №872/20.12.2017 г. на ОбС Септември

[дата на публикуване - 16.01.2018 г.]

 

 

Фотогалерия

Археологически

музей

Къща - музей
"Ал. Стамболийски"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Последна актуализация:  13.01.2020                                                         Copyright   ©  2003 - 2022 Община Септември                                                                     webmaster