ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ - ОФИЦИАЛЕН WEB САЙТ                 ДОБРЕ ДОШЛИ!

  Добде дошли в Септември  Кмет  Общински съвет  Общинска администрация  Стратегически приоритети  Местно самоуправление  Административни услуги  Он-лайн услуги  Достъп до информация  Общински дейности  Общински справочник  Връзки

 

 

   Български

   Английски

 

 

Начало  Контакти  Карта на сайта  Новото в сайта


Храм "Св. цар
Борис-Михаил"

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА


 

Начало  -  Общински дейности  -  Устройство на територията -  Подробни устройствени планове /ПУП/ - Подробни устройствени планове /ПУП/ 2019 

ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ /ПУП/ 2019

  ПУП-ПП за определяне на трасе на електропровод, захранващ ПИ с идентификатор 66264.11.669 от ТНН на БКТП "Кафта", находящ се в ПИ с идентификатор 66264.11.603 по КК гр. Септември, общ. Септември
Одобрен с Решение №17/28.11.2019 г. на ОбС Септември

[дата на публикуване - 20.12.2019 г.]

  ПУП-ПП за трасе на общински път от път II-84 Звъничево - Ветрен дол до път III-3706 Паталеница - Ветрен дол, преминаващ през землището на с. Ветрен дол, общ. Септември
Одобрен с Решение №18/28.11.2019 г. на ОбС Септември

[дата на публикуване - 20.12.2019 г.]

  ПУП-ПРЗ за промяна предназначението на ПИ 012399 /проектен/ за "Жилищно нискоетажно строителство" в местността Сунгурлука" по КВС на гр. Септември
Одобрен със  Заповед №45/03.12.2019 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 05.12.2019 г.]

  ПУП-ПР на УПИ VIII-23, IX-23 и X-23, кв. 1, по плана на с. Бошуля, общ. Септември
Одобрен със  Заповед №44/25.10.2019 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 28.10.2019 г.]

  ПУП-ЧИ на ПРЗ на УПИ II-684 и УПИ III-683, кв. 132 за "Жилищно строителство", по плана на гр. Ветрен, общ. Септември
Одобрен със  Заповед №43/25.10.2019 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 28.10.2019 г.]

  ПУП-РУП за УПИ I-13, Бензиностанция, газстанция, офис, търговия и услуги, УПИ V-14, Бензиностанция, газстанция, офис, търговия и услуги, УПИ VI-15, Бензиностанция, газстанция, офис, търговия и услуги в землището на  гр. Ветрен, общ. Септември
Одобрен със  Заповед №42/25.10.2019 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 28.10.2019 г.]

  ПУП-ПРЗ за изменение на УПИ VIII-550 в кв. 65 по плана на с. Ковачево, общ. Септември
Одобрен със  Заповед №41/25.10.2019 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 28.10.2019 г.]

  ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 10820.46.132 по кадастрална карта на гр. Ветрен, общ. Септември
Одобрен със  Заповед №40/15.10.2019 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 15.10.2019 г.]

  ПУП-Проект за изменение на плана за улична регулация за улица с ос. т. от 56 до 74 (път III-3704) по плана на с. Бошуля, общ. Септември
Одобрен със  Заповед №39/02.10.2019 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 03.10.2019 г.]

  ПУП-ПП за обект Трасе за пътен достъп от нов трафопост в ПИ 10104.385.10 до ПИ 10104.288.453 с НТП за Селскостопански, ведомствен път по КК с. Варвара, общ. Септември
Одобрен с Решение №1311/26.08.2019 г. на ОбС Септември

[дата на публикуване - 25.09.2019 г.]

  ЧИ на ПУП-ПР на ПИ 1636, попадащ в УПИ III - 1636 и УПИ I - за обществена жилищна сграда, кв. 118, по плана на гр. Септември, общ. Септември
Одобрен със  Заповед №38/12.09.2019 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 16.09.2019 г.]

  Проект за изменение на ПРЗ за ПИ 10104.1.18, м. "Тесния път", с. Варвара, общ. Септември r образуване на нови УПИ X-18 и XI-18
Одобрен със  Заповед №37/22.08.2019 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 27.08.2019 г.]

  ПП за обект Кабелна линия СН от ТП "4" в с. Ковачево до БКТП "2" в с. Злокучене,  общ. Септември
Одобрен с Решение №1297/31.07.2019 г. на ОбС Септември

[дата на публикуване - 21.08.2019 г.]

  Проект за изменение на ПРЗ за УПИ XXI - 612 (с ново отреждане "Лятна къпалня и кафетерия") и на съседния УПИ XXIII - 612, в кв. 67, по плана на гр. Септември, общ. Септември
Одобрен със  Заповед №36/16.08.2019 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 19.08.2019 г.]

  ПУП-ПРЗ за УПИ XIV - 322 и УПИ XV - 323, в кв. 20, по плана на гр. Септември, общ. Септември
Одобрен със  Заповед №34/06.08.2019 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 07.08.2019 г.]

  Проект за ЧИ на ПУП-ПР за УПИ VI - 2240 /За търговия и услуги/ и УПИ XXI - 2240 /За търговия и услуги/ в кв. 130 по плана на гр. Септември, общ. Септември
Одобрен със  Заповед №33/02.08.2019 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 05.08.2019 г.]

  Проект за изменение на ПРЗ за УПИ XXXVI - 2155 в кв. 61 по плана на гр. Симеоновец
Одобрен със  Заповед №32/10.07.2019 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 10.07.2019 г.]

  Проект за ЧИ на ПРЗ на УПИ III - 321 в кв. 50 по плана на с. Симеоновец, общ. Септември
Одобрен със  Заповед №31/02.07.2019 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 03.07.2019 г.]

  ПП на трасе на електропровод 20 kV, захранващ нов трафопост в ПИ 10104.385.10, землище с. Варвара,  общ. Септември
Одобрен с Решение №1266/29.05.2019 г. на ОбС Септември

[дата на публикуване - 21.06.2019 г.]

  Проект за ЧИ на ПРЗ на УПИ II - общ. и УПИ III - общ. в кв. 157 по плана на гр. Септември, общ. Септември
Одобрен със  Заповед №29/20.06.2019 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 21.06.2019 г.]

  ПУП ПРЗ за част от ПИ с идентификатор 10104.385.10 в м. "Бунара", землището на с. Варвара, общ. Септември
Одобрен със  Заповед №28/20.06.2019 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 21.06.2019 г.]

  Проект за ЧИ на ПР на УПИ VIII-111 и УПИ X-110 в кв. 17 за "Жилищно строителство" по плана на с. Горно Вършило, общ. Септември
Одобрен със  Заповед №27/30.05.2019 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 31.05.2019 г.]

  Проект за ЧИ на ПР на УПИ IV-2 и УПИ V-2 в кв. 1 по плана на с. Виноградец, общ. Септември
Одобрен със  Заповед №26/30.05.2019 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 31.05.2019 г.]

  ПУП-ПРЗ ПИ 66264.11.87, м. "Адата" и ПИ 66264.12.1, м. "Сунгурлука по КККР землище гр. Септември, общ. Септември
Одобрен със  Заповед №25/21.05.2019 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 22.05.2019 г.]

  ПП на подземен кабелен НН от ТНН на ТП "Инертни материали" в ПИ 05949.10.40 до табло ГТР в ПИ 05949.10.36, местност "Туповица", с. Бошуля,  общ. Септември
Одобрен с Решение №1252/19.03.2019 г. на ОбС Септември

[дата на публикуване - 22.05.2019 г.]

  Проект за изменение  на ПУП-ПРЗ за УПИ XI-197, кв. 25 по плана на с. Виноградец, общ. Септември
Одобрен със  Заповед №23/13.05.2019 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 16.05.2019 г.]

  Проект за ЧИ на ПРЗ за УПИ XIV-общ., УПИ XV-общ. в кв. 53 и улица с ос. т. 66а-66б по плана на с. Семчиново, общ. Септември
Одобрен със  Заповед №24/13.05.2019 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 16.05.2019 г.]

  Проект за изменение  на ПУП-ПРЗ за УПИ VII-390, кв. 22 по плана на с. Виноградец, общ. Септември
Одобрен със  Заповед №22/30.04.2019 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 02.05.2019 г.]

  Проект за изменение  на ПУП-ПРЗ за УПИ XV-157, кв. 51 по плана на с. Симеоновец, общ. Септември
Одобрен със  Заповед №21/30.04.2019 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 02.05.2019 г.]

  Проект за ЧИ на ПРЗ за УПИ III-151, кв. 9 по плана на с. Симеоновец, общ. Септември
Одобрен със  Заповед №20/30.04.2019 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 02.05.2019 г.]

  Проект за изменение на ПУП - ПРЗ за УПИ V-333 кв. 44 по лана на гр. Септември
Одобрен със  Заповед №19/25.04.2019 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 25.04.2019 г.]

  ПУП - ПРЗ на ПИ №055554 в м. "Водниците" в землището на с. Карабунар, общ. Септември
Одобрен със  Заповед №18/10.04.2019 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 12.04.2019 г.]

  ПУП - ЧИ на ПРЗ на от УПИ I - общ. до УПИ XII - общ., кв. 171, за "Жилищно строителство", по плана на гр. Септември
Одобрен със  Заповед №17/02.04.2019 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 04.04.2019 г.]

  ПУП - Проект за изменение регулацията на УПИ XIV - 178 и УПИ XV - 178 в кв. 7, по плана на с. Бошуля, общ. Септември
Одобрен със  Заповед №16/02.04.2019 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 04.04.2019 г.]

  ПУП - ЧИ на ПРЗ на УПИ I - училище и УПИ II - производство, търговия и услуги в кв. 51, за "Обществено обслужване", по плана на с. Варвара, общ. Септември
Одобрен със  Заповед №15/02.04.2019 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 04.04.2019 г.]

  ПУП - Проект за ЧИ на ПРЗ на УПИ V-527, VI-528, VII-526 IV-529 в кв. 45 по плана на с. Карабунар, общ. Септември
Одобрен със  Заповед №14/02.04.2019 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 04.04.2019 г.]

  ПУП - ПП за трасе на ел. кабел и водопровод Ф90, захранващи ПИ №317.13 по КККР на с. Виноградец, ЕКАТТЕ 11154, общ. Септември
Одобрен с Решение №1184/27.02.2019 г. на ОбС Септември

[дата на публикуване - 28.03.2019 г.]

  ПУП - Изменение на ПУП - ПРЗ за УПИ VII - 374, кв. 34 по плана на с. Бошуля, общ. Септември
Одобрен със  Заповед №12/20.03.2019 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 22.03.2019 г.]

  ПУП - Изменение на ПРЗ за УПИ X - 314 в кв. 42а по плана на с. Ветрен дол, общ. Септември
Одобрен със  Заповед №11/06.03.2019 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 07.03.2019 г.]

  ПУП - ПРЗ за част от ПИ 66264.13.3 в м. "Гермето" по КККР на землище Септември
Одобрен със  Заповед №10/26.02.2019 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 01.03.2019 г.]

  ПУП - ЧИ на ПРЗ на УПИ V - общ.. кв. 160 за "Жилищно строителство" по плана на гр. Септември
Одобрен със  Заповед №09/19.02.2019 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 20.02.2019 г.]

  ПУП - Проект за /ЧИ/ на ПР за УПИ IX - общ., УПИ X - общ. и УПИ XI - общ. в кв. 57 по плана на с. Семчиново, общ. Септември
Одобрен със  Заповед №08/18.02.2019 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 18.02.2019 г.]

  ПУП - ПРЗ за ПИ 367017 в местността "Черния вир", землище с. Варвара, общ. Септември
Одобрен със  Заповед №06/11.02.2019 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 12.02.2019 г.]

  ПУП - Проект за ЧИ на ПРЗ за УПИ V - 235, 236 в кв. 31 на с. Симеоновец, общ. Септември
Одобрен със  Заповед №05/22.01.2019 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 24.01.2019 г.]

  ПУП - Проект за /ЧИ/ на ПРЗ за УПИ XIV-общ., УПИ XV-общ. в кв. 53 и улица с ос. т. 66а-66б по плана на с. Семчиново, общ. Септември
Одобрен със  Заповед №04/21.01.2019 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 24.01.2019 г.]

  ПУП - ПРЗ за ПИ №004189 в местността "Тус тепе" по КВС на землище с. Симеоновец, общ. Септември
Одобрен със  Заповед №03/15.01.2019 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 15.01.2019 г.]

  ПУП - Проект за изменение на ПР за УПИ I-613 и XVI-613 в кв. 58 по плана на с. Карабунар, общ. Септември
Одобрен със  Заповед №02/14.01.2019 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 15.01.2019 г.]

  ПУП - ЧИ на ПР на кв. 67А за "Жилищно строителство" по плана на с. Карабунар, общ. Септември
Одобрен със  Заповед №01/08.01.2019 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 10.01.2019 г.]

 

 

Фотогалерия

Археологически

музей

Къща - музей
"Ал. Стамболийски"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Последна актуализация:  13.01.2020                                                         Copyright   ©  2003 - 2022 Община Септември                                                                     webmaster