ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ - ОФИЦИАЛЕН WEB САЙТ                 ДОБРЕ ДОШЛИ!

  Добде дошли в Септември  Кмет  Общински съвет  Общинска администрация  Стратегически приоритети  Местно самоуправление  Административни услуги  Он-лайн услуги  Достъп до информация  Общински дейности  Общински справочник  Връзки

 

 

   Български

   Английски

 

 

Начало  Контакти  Карта на сайта  Новото в сайта


Храм "Св. цар
Борис-Михаил"

ЕКОЛОГИЯ


 

Начало - Общински дейности - Екология

 
  СъобщениЯ за ПРЕИЗДАВАНЕ НА Разрешително за водовземане от минерална вода - изключително държавна собственост
 
  СъобщениЯ за откриване на процедура за издаване на Разрешително за водовземане от минерална вода - изключително държавна собственост
 
  РЕШЕНИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ НА РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ ОТ МИНЕРАЛНА ВОДА
 
  РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ ОТ МИНЕРАЛНА ВОДА
 
  ПРОТОКОЛИ ОТ ПРЕБРОЯВАНЕТО НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ
 
  СПИСЪК НА РЕГИСТРИРАНИТЕ ОБЕКТИ ПО ЧЛ. 206 ОТ ЗАКОНА ЗА ГОРИТЕ, В КОИТО СЕ ИЗВЪРШВА ТЪРГОВИЯ С ДЪРВА ЗА ОГРЕВ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ
 
  ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 19, АЛ. 3, Т. 1-12, 14 И 15 ОТ ЗАКОНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ
 

 Уведомление за инвестиционно предложение "Изграждане на трасе на общински път и свързания с това ПУП – ПП за Определяне на трасе на общински път в обхват на ПИ с идентификатори 10820.32.222, 10820.32.238, и част от 10820.32.240 по КККР на з-ще гр. Ветрен, общ. Септември" - [публикувано 24.07.2024]

 Уведомление за инвестиционно предложение "Изграждане на трасе на общински път и свързания с това ПУП – ПП за Определяне на трасе на общински път в обхват на ПИ с идентификатори 10820.13.752, 10820.13.751, 10820.13.688, 10820.13.759, 10820.13.716, 10820.13.715, 10820.13.700, 10820.13.699, 10820.13.698 по КККР на з-ще гр. Ветрен, общ. Септември" - [публикувано 19.07.2024]

 Съобщение от Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" за издаване на Разрешително за водовземане на подземни води за обект "Насаждения от ябълки, вишни, ягоди, къпини, касис, бодливо грозде и слънчоглед", с. Карабунар, общ. Септември  - [публикувано 05.07.2024]

 Обявление от МОСВ за изготвен проект на Заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000578 "Река Марица" - [публикувано 05.07.2024]

 Съобщение от Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" за издаване на Разрешително за водовземане на подземни води с цел обществено питейно-битово водоснабдяване на с. Варвара и с. Ветрен дол  - [публикувано 28.05.2024]

 Съобщение от Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" за издаване на Разрешително за водовземане на подземни води за обект "Земеделски култури с обща площ 541,0 дка", с. Карабунар, общ. Септември  - [публикувано 13.05.2024]

 Съобщение от Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" за издаване на Разрешително за водовземане на подземни води за обект "Земеделски култури с обща площ 30,0 дка", с. Ветрен дол, общ. Септември  - [публикувано 09.05.2024]

 Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение от "БИОФРУТА" ЕООД - [публикувано 23.04.2024]

 Съобщение от Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" за изменение на Разрешително за водовземане на подземни води №31520670/24.10.2016 г. за обект "Насаждения от череши" гр. Ветрен, общ. Септември  - [публикувано 15.04.2024]

 Уведомление за инвестиционно предложение от "БИОФРУТА" ЕООД - [публикувано 15.03.2024]

 Съобщение от Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" за изменение на Разрешително за водовземане на подземни води №31520670/24.10.2016 г. за обект "Насаждения от череши" гр. Ветрен, общ. Септември  - [публикувано 07.03.2024]

 Съобщение от Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" за издаване на Разрешително за водовземане на подземни води за обект водоснабдяване на с. Ветрен дол, общ. Септември  - [публикувано 12.02.2024]

 Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение от "АГРОФОРМ-БИО" ЕООД - [публикувано 12.02.2024]

 Уведомление за инвестиционно предложение от "ЛЕО ГАЗ 80" ЕООД - [публикувано 26.01.2024]

 Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение от "ВИП 2012" ЕООД - [публикувано 23.01.2024]

 Съобщение от Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" за издаване на Разрешително за водовземане на подземни води чрез нови водовземни съоръжения за обект "Автомивка" в УПИ XVI-1431, кв. 124 гр. Септември  - [публикувано 16.01.2024]

 Уведомление за инвестиционно предложение от "ВИП 2012" ЕООД - [публикувано 27.11.2023]

 Съобщение от Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" за изменение на Разрешително за водовземане на подземни води №31520305/05,06,2012 г. за обект "Трайни насаждения" в ПИ 36172.110,1 по КККР с. Карабунар  - [публикувано 13.11.2023]

 Искане за преценяване на необходимостта от ОВОС от "Карабунар Ленд" ЕООД - [публикувано 25.10.2023]

 Уведомление за инвестиционно предложение от "АГРОФОРМ-БИО" за прокарване на тръбен сондажен кладенец за водоснабдяване на земеделски площи по КККР на с. Славовица - [публикувано 09.10.2023]

 Уведомление за инвестиционно предложение от "АГРОФОРМ-БИО" за прокарване на тръбен сондажен кладенец за водоснабдяване на земеделски площи по КККР на с. Горно Вършило - [публикувано 09.10.2023]

 Уведомление за инвестиционно предложение от "Карабунар ленд" ЕООД и допълнителна информация - [публикувано 06.10.2023]

 Решение №ПК-22-ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка от РИОСВ - Пазарджик на Проект за частично изменение на ПР на УПИ I - За винарна (36172.7.68), м. Долна и Горна Мирчовица по КККР на с. Карабунар - [публикувано 27.09.2023]

 Решение №ПК-20-ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на РИОСВ - Пазарджик на проект на ПУП-ПРЗ за ПИ 10820.27.339 в УПИ XXXIX - за паркинг, м. Каменлив път по КККР на гр. Ветрен - [публикувано 08.09.2023]

 Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение от "ИДЕЛ ГРУП 2023" ЕООД - [публикувано 01.09.2023]

 Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение от "Велчев" ЕООД - [публикувано 06.04.2023]

 Уведомление за инвестиционно предложение от "ИДЕЛ ГРУП 2023" ЕООД - [публикувано 14.06.2023]

 Съобщение от Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" за издаване на Разрешително за водовземане на подземни води за обект гр. Септември и с. Злокучене  - [публикувано 09.06.2023]

 Решение №ПК-14-ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на РИОСВ - Пазарджик на проект за ПУП-ПРЗ за промяна предназначението на част от земеделска земя за неземеделски нужди и обособяване на УПИ с предназначение за "Изграждане на инсталация за производство на електрическа енергия - фотоволтаична централа" на ПИ 11154.254.776, м. Джамбазица по КККР на с. Виноградец - [публикувано 12.05.2023]

 Проект на комплексно разрешително на „ПФБ ПРЕСО ФОНДАЛ-БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, с. Варвара  - [публикувано 25.04.2023]

 Съобщение за предоставяне на обществен достъп до проект на комплексно разрешително за издаване на комплексно разрешително на „ПФБ ПРЕСО ФОНДАЛ-БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, с. Варвара за изграждане и експлоатация на "Инсталация за топене на алуминиеви сплави и леене на детайли"  - [публикувано 25.04.2023]

 Уведомление за инвестиционно предложение от "ВЕЛЧЕВ" ЕООД - [публикувано 19.04.2023]

 Решение №ПК-10-ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на РИОСВ - Пазарджик на Проекти за изменение на ОУП на Община Септември, включващо имоти в землищата на с. Бошуля, гр. Ветрен, гр. Септември и с. Горно Вършило, общ. Септември - [публикувано 13.04.2023]

 Искане за преценяване на необходимостта от ОВОС от Община Септември - [публикувано 31.03.2023]

 Уведомление за инвестиционно предложение от Община Септември - [публикувано 17.02.2023]

 Документацията по заявлението за издаване на КР на „ПФБ ПРЕСО ФОНДАЛ-БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, с. Варвара  - [публикувано 13.02.2023]

 Съобщение за предоставяне на обществен достъп до завление за издаване на КР на „ПФБ ПРЕСО ФОНДАЛ-БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, с. Варвара  - [публикувано 13.02.2023]

 Съобщение от Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" за изменение на Разрешително за водовземане на подземни води №31520277/23.11.2011 г. за обект "Трайни насаждения и разсадник за овощни дървета" в ПИ 36172.100.76 по КККР с Карабунар  - [публикувано 31.01.2023]

 Инвестиционно предложение "Съхранение и продажба на авточасти от излезли от употреба моторни превозни средства" в ПИ 66439.9.94, м. "Баривиците" по КККР на с. Симеоновец, общ. Септември и допълнителна информация - [публикувано 31.01.2023]

 Решение №ПК-01-ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на РИОСВ - Пазарджик на ПУП-ПРЗ за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди и обособяване на УПИ с предназначение за "ФЕЦ" на поземлени имоти в землищата на гр. Септември, и с. Ковачево - [публикувано 30.01.2023]

 Инвестиционно предложение "Складов обект" в имот с идентификатор 10851.2.28, м. "Енеча", по КККР на с. Ветрен дол, общ. Септември и допълнителна информация - [публикувано 26.01.2023]

 Съобщение от Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" за изменение на Разрешително №31140114/06.12.2018 г. за водовземане от повърностен воден обект с цел производство на електроенергия, чрез МВЕЦ "Ляхово"  - [публикувано 11.01.2023]

 Уведомление за инвестиционно предложение от "РОДОПИ ПЛАСТ" ЕООД  - [публикувано 22.11.2022]

 Решение №ПК-19-ЕО/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на РИОСВ - Пазарджик на Изменение на Общ устройствен план на община Септември, включващо имоти в землищата на гр. Ветрен, с. Славовица, с. Варвара, с. Симеоновец, с. Семчиново, с. Ковачево - [публикувано 09.11.2022]

 Съобщение от Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" за издаване на  Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти за обект "Бетонов център и пресевна инсталация"  - [публикувано 23.09.2022]

 Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение от "Томови 2020" ЕООД - [публикувано 14.09.2022]

 Съобщение от Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" за издаване на  Разрешително за водовземане на подземни води за обект "Разсадник за цветя, декоративни храсти и дървета"  - [публикувано 27.07.2022]

 Уведомление за инвестиционно предложение от "Томови 2020" ЕООД  - [публикувано 25.07.2022]

 Съобщение от Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" за продължаване срока на действие и изменение на разрешително №33750018/14.04.2014 г. за ползване на воден обект за заустване на отпадълни води в повърхностни водни обекти за експлоатация на съществуващ обект "Локомотивно депо"  - [публикувано 07.07.2022]

 Съобщение от Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" за издаване на Разрешително за водовземане от подземни води за обект "Складова база", гр. Септември  - [публикувано 07.06.2022]

 Искане за преценяване на необходимостта от ОВОС "Биофрута" ЕООД - [публикувано 20.04.2022]

 Уведомление за инвестиционно предложение от "Карабунар ленд" ЕООД  - [публикувано 20.04.2022]

 Уведомление за инвестиционно предложение от "Джей ди инвест" ООД  - [публикувано 07.04.2022]

 Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение от "ВИП 2012" ЕООД - [публикувано 17.03.2022]

 Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение от "ГАЯ АГРО" ООД - [публикувано 02.03.2022]

 Уведомление за инвестиционно предложение от МВЧ Карабунар ООД  - [публикувано 01.03.2022]

 Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение от "НИМ БАТ" ЕООД - [публикувано 22.02.2022]

 Становище на "ПРОМАТ СТРОЙ" ЕООД относно проведени срещи за обществено обсъждане на доклад за ОВОС на инвестиционно предложение за "Разработване на находище за строителни материали - гранити в площ "Старата кариера", общ. Септември, обл. Пазарджик" - [публикувано 08.02.2022]

 Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение от "Зелени Балкани" ЕООД - [публикувано 11.01.2022]

 Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение "Прокарване на тръбни сондажни кладенеци за водоснабдяване на земеделски площи" в ПИ в с. Славовица и с. Горно Вършило, общ. Септември - [публикувано 20.12.2021]

 Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение "Прокарване на тръбен сондажен кладенец за водоснабдяване на оранжерия в ПИ 05949.10.605 по КККР на с. Бошуля, местност "Туповица" - [публикувано 05.11.2021]

 Уведомление за инвестиционно предложение от "НИМ БАТ" ЕООД  - [публикувано 04.11.2021]

 Уведомление за инвестиционно предложение от "ГАЯ АГРО" ООД  - [публикувано 12.10.2021]

 Уведомление за инвестиционно предложение от Дружество "Зелени Балкани"  - [публикувано 07.10.2021]

 Уведомление за инвестиционно предложение от "БИОФРУТА" ЕООД  - [публикувано 05.10.2021]

 Уведомление за инвестиционно предложение от "СОУХАМ" ЕООД  - [публикувано 04.10.2021]

 Съобщение за откриване на процедура за издаване на Разрешително за водовземане от минерална вода - изключително държавна собственост - [публикувано 01.10.2021]

 Уведомление за инвестиционно предложение от "ОРГАНИК НЪТС БЪЛГАРИЯ" ЕООД  - [публикувано 01.10.2021]

 Съобщение от Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" за продължаване срока на действие и изменение на Разрешително №33720022/26.10.2010 г. продължено с Решение №РР-1060/26.10.2010 г. за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти за експлоатация на съществуващ обект "Пласментно снабдителна база"  - [публикувано 28.09.2021]

 Уведомление за инвестиционно предложение от "ТЕХНОБИОМЕД" ЕООД за тръбен сондажен кладенец в с. Горно Вършило  - [публикувано 17.09.2021]

 Уведомление за инвестиционно предложение от "ТЕХНОБИОМЕД" ЕООД за тръбен сондажен кладенец в с. Славовица, ПИ 67009.18.75  - [публикувано 17.09.2021]

 Уведомление за инвестиционно предложение от "ТЕХНОБИОМЕД" ЕООД за тръбен сондажен кладенец в с. Славовица, ПИ 67009.5.43  - [публикувано 17.09.2021]

 Съобщение от Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" за издаване на Разрешително за водовземане от подземни води за обект "Бетонов център и пресевна инсталация"  - [публикувано 14.09.2021]

 Уведомление за инвестиционно предложение от "ФОТОВОЛТАИЧЕН ПАРК ИХТИМАН" ЕООД - [публикувано 08.09.2021]

 Уведомление за инвестиционно предложение от "ВИП-2021" ЕООД - [публикувано 02.09.2021]

 Съобщение от Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" за изменение на Разрешително №33140239/24.04.2018 г. за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти за експлоатация на съществуващ обект "Хотел с ресторант"  - [публикувано 02.09.2021]

 Съобщение от Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" за издаване на Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти за обект "Минерална баня"  - [публикувано 02.09.2021]

 Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение Център за възстановяване и рехабилитация в ПИ с идентификатор 67009.19.33 - м. ВАКАРЕЛКА в землището на с. Славовица - [публикувано 25.08.2021]

 Искане за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение "Изграждане на седем жилищни сгради" в с. Семчиново, общ. Септември - [публикувано 05.08.2021]

 Уведомление за инвестиционно предложение Център за възстановяване и рехабилитация в ПИ с идентификатор 67009.19.33 - м. ВАКАРЕЛКА в землището на с. Славовица - [публикувано 22.07.2021]

 Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за изграждане на Цех за съхранение, консервиране и търговия с плодове и зеленчуци в ПИ с идентификатор 10104.294.5, м. "Бузевици", общ. Септември - [публикувано 15.07.2021]

 Уведомление за инвестиционно предложение от Гюргена Митева - [публикувано 30.06.2021]

 Уведомление за Проект на СОЗ около каптиран извор "9-те чучура", част от ВГ "Ветрен", за питейно-битово водоснабдяване на гр. Ветрен и 8 села от общините Септември и Лесичово - [публикувано 09.06.2021]

 Искане за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение от "ФЕРОМЕТЪЛС" ЕООД - [публикувано 02.06.2021]

 Уведомление за инвестиционно предложение от "ВЕЛЧЕВ" ЕООД - [публикувано 27.05.2021]

 Съобщение от Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" за издаване на Разрешително за водовземане на подземни води за обект "Хижа Милеви скали"  - [публикувано 25.05.2021]

 Съобщение от Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" за изменение на Разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения за обект "Къща за гости", с. Варвара  - [публикувано 14.05.2021]

 Уведомление за инвестиционно предложение от Стоянка Чолакова - [публикувано 13.05.2021]

 Уведомление за инвестиционно предложение от "ДЕСПИНА 17" ООД - [публикувано 22.04.2021]

 Уведомление за инвестиционно предложение от Гинка Балабанова - [публикувано 04.03.2021]

 Решение №ПК-02-ЕО/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на РИОСВ - Пазарджик на Изменение на Общ устройствен план на община Септември за ПИ 37491.17.6, м. "Искилика", с. Ковачево и ПИ 66202,5,141, м. "Воеводски път", с. Семчиново - [публикувано 04.03.2021]

 Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за Реализация на ПУП-ПП за трасета на общински пътища - [публикувано 22.02.2021]

 Уведомление за инвестиционно предложение от "Изба Карабунар" ООД - [публикувано 16.02.2021]

 Съобщение от Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" за изменение на Разрешително за водовземане на подземни води №31520711/09.02.2017 г. за обект "Черешова градина и масив с маслодайна роза", землище гр. Ветрен  - [публикувано 29.01.2021]

 Уведомление от Община Септември за инвестиционно предложение "Реализация на ПУП-ПП за трасе на общински път с начало път "PAZ1206 Септември-Ветрен" до общински път (покрай "РЬОФИКС") и трасе на канал, успореден на пътя до напоителен канал (покрай имот с идентификатор 66264.11.390) в землището на гр. Септември, общ. Септември, обл. Пазарджик" - [публикувано 29.01.2021]

 Уведомление от Община Септември за инвестиционно предложение "За трасе на обслужващ път, свързващ улици с о.т. 93-85 и 378а-3786-99 по плана на гр. Септември, общ. Септември, обл. Пазарджик" - [публикувано 29.01.2021]

 Уведомление от Община Септември за инвестиционно предложение "Реализация на ПУП-ПП за трасе на общински път от регулацията на с. Ковачево до ПИ с идентификатор 37491.23.7 по КК на с. Ковачево, общ. Септември, обл. Пазарджик" - [публикувано 29.01.2021]

 Съобщение от Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" за издаване на Разрешително за водовземане на подземни води за обект "Оранжериен комплекс", с. Лозен  - [публикувано 18.12.2020]

 Съобщение от Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" за издаване на Разрешително за водовземане на подземни води за обект "База за производство и складиране на сухи строителни смеси", гр. Септември  - [публикувано 18.11.2020]

 Решение №ПК-04-ЕО/2020 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на РИОСВ - Пазарджик на Изменение на Общ устройствен план на община Септември с цел промяна предназначението на поземлени имоти от земеделска земя в урбанизирана територия в землищата на  с. Ветрен дол, с. Славовица и гр. Септември - [публикувано 22.10.2019]

 Съобщение от Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" за издаване на Разрешително за водовземане от подземни води за обект "Къща за гости", с. Варвара  - [публикувано 09.10.2020]

 Уведомление за инвестиционно предложение от "ПЕРСЕНК ИНВЕСТ" ООД - [публикувано 28.09.2020]

 Уведомление за инвестиционно предложение от "АГРОФРУТ 77" ЕООД - [публикувано 23.09.2020]

 Уведомление за инвестиционно предложение от "АГРОИНВЕСТ 91" ЕООД - [публикувано 23.09.2020]

 Уведомление за инвестиционно предложение от ЗП ГЕОРГИ ХРИСТОВ СТОЙЧЕВ - [публикувано 23.09.2020]

 Съобщение от Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" за издаване на Разрешително за водовземане от подземни води за обект "Автомивка", гр. Септември  - [публикувано 14.09.2020]

 Уведомление за инвестиционно предложение от "ЕКО-ХИДРО-90" ООД - [публикувано 10.09.2020]

 Уведомление за инвестиционно предложение от "ФЕРОМЕТЪЛС" ЕООД - [публикувано 19.08.2020]

 Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение от "Карабунар ленд" ООД - [публикувано 17.08.2020]

 Констативен протокол за отстраняване на техническа грешка в Съобщение за откриване на процедура за издаване на Разрешително за водовземане от минерална вода - изключителна държавна собственост публикувано на 05.08.2020 г. - [публикувано 14.08.2020]

 Съобщение за откриване на процедура за издаване на Разрешително за водовземане от минерална вода - изключително държавна собственост - [публикувано 05.08.2020]

 Уведомление за инвестиционно предложение от "КАРАБУНАР ЛЕНД" ООД - [публикувано 25.06.2020]

 Съобщение от Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" за изменение на Разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения №31530067/22.12.2008 г., последно продължено с Решение РР-2318/07.05.2015 г. за обект "Цех за производство на метални изделия", с. Варвара  - [публикувано 14.05.2020]

 Съобщение от Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" за издаване на Разрешително за водовземане от подземни води за обект "Зелени площи", гр. Септември  - [публикувано 07.05.2020]

 Искане за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение от "НИМ БАТ" ЕООД - [публикувано 30.04.2020]

 Уведомление за инвестиционно предложение от "ЛЕО ГАЗ 80" ЕООД - [публикувано 29.04.2020]

 Уведомление за инвестиционно предложение от "ПРОМАТ СТРОЙ" ЕООД - [публикувано 22.04.2020]

 Уведомление за инвестиционно предложение от "НИМ БАТ" ЕООД - [публикувано 23.03.2020]

 Уведомление за инвестиционно предложение "Производствено водоснабдяване на бетонов център и пресевна инсталация на съществуващо водовземно съоръжение с дълбочина 10,0 м" - [публикувано 11.03.2020]

 Уведомление за инвестиционно предложение "Обслужващи дейности - Център за възстановяване и рехабилитация в ПИ с идентификатор 67009.19.33, м. "Вакарелката" по КК на землището на с. Славовица, обл. Пазарджик" - [публикувано 27.02.2020]

 Съобщение от Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" за издаване на Разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения за обект "Зелени тревни площи", гр. Септември  - [публикувано 24.02.2020]

 Уведомление за инвестиционно предложение от "ЕЛИТАГРО" ООД - [публикувано 06.02.2020]

 Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение от ПФБ "ПРЕСО ФОНДАЛ БЪЛГАРИЯ" ЕООД - [публикувано 18.12.2019]

 Съобщение от Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" за извършване на процедура по реда на чл. 50, ал. 9, т. 2 от Закона за водите за служебно изменение на разрешително №31520670/24.10.2016 г. за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения  - [публикувано 11.12.2019]

 Съобщение от Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" във връзка с постъпило Заявление за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане чрез нови съоръжения от водно тяло "Пукнатинни води - Западно Родопски комплекс"  - [публикувано 10.12.2019]

 Съобщение от Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" за извършване на процедура по реда на чл. 50, ал. 9, т. 2 от Закона за водите за служебно изменение на разрешително №31520669/21.10.2016 г. за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения  - [публикувано 05.12.2019]

 Съобщение от Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" за извършване на процедура по реда на чл. 50, ал. 9, т. 2 от Закона за водите за служебно изменение на разрешително №31520668/19.10.2016 г. за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения  - [публикувано 05.12.2019]

 Съобщение от Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" за издаване на Разрешително за водовземане на подземни води от "Карстови води - Малко Белово"  - [публикувано 18.11.2019]

 Решение №ПК-04-ЕО/2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на РИОСВ - Пазарджик на Изменение на Общ устройствен план на община Септември за ПИ 10851.3.99, м. "Ели дере", землище на  с. Ветрен дол - [публикувано 25.09.2019]

 Съобщение от Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" за извършване на процедура по реда на чл. 50, ал. 9, т. 2 от Закона за водите за служебно изменение на разрешително № 31520650/02.09.2016 г. за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения  - [публикувано 25.09.2019]

 Съобщение от Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" за издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект - река Бошулска  - [публикувано 13.09.2019]

 Съобщение от Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" за издаване на Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти за експлоатация на съществуващ обект "Минерална баня"  - [публикувано 03.09.2019]

 Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение "Разширение на дейността - автосервиз, автосалон, търговия и услуги с изграждане на площадка за събиране, съхраняване и разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства" - [публикувано 05.08.2019]

 Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за разширение и модернизация на съществуващите гробища, гр. Септември, общ. Септември, обл. Пазарджик" - [публикувано 18.07.2019]

 Уведомление за инвестиционно предложение от "ОРАНЖЕРИЯ 7" ЕООД - [публикувано 27.06.2019]

 Уведомление за инвестиционно предложение от "ИЗБА КАРАБУНАР" ООД - [публикувано 25.06.2019]

 Уведомление за инвестиционно предложение от "ЛЕО ГАЗ 80" ЕООД - [публикувано 05.06.2019]

 Решение № ПК-01-ЕО/2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на РИОСВ - Пазарджик на Изменение на Общ устройствен план на община Септември, обхващащо имоти в землищата на  с. Ветрен дол, с. Виноградец, с. Карабунар, с. Ковачево и с. Симеоновец - [публикувано 31.05.2019]

 Уведомление за инвестиционно предложение от Община Септември за разширяване на гробищния парк - [публикувано 15.05.2019]

 Уведомление за инвестиционно предложение от Райна Иванова Иванова - [публикувано 03.05.2019]

 Уведомление за инвестиционно предложение от "БТК" ЕАД - [публикувано 16.04.2019]

 Уведомление за инвестиционно предложение от "КАРАБУНАР ЛЕНД" ООД - [публикувано 10.04.2019]

 Уведомление за инвестиционно предложение от "Чистолино" ЕООД, гр. Септември - [публикувано 13.03.2019]

 Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение "Нови сондажи за минерална вода, съоръжения, санитарно-охранителна зона и водопровод за минерална вода от с. Варвара до гр. Септември, общ. Септември, обл. Пазарджик" - [публикувано 07.03.2019]

 Съобщение от Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" за издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения за обект "Вагоноремонтен завод"  - [публикувано 20.02.2019]

 Уведомление за инвестиционно предложение "Отоплителна инсталация с топлоизточник минерална вода, осигуряване на топла вода за санитарно-битови нужди и топлоизолиране на съществуваща ЦДГ "Детелина" и нова сграда за техническо помещение в УПИ IX - ОДЗ, кв. 16, с. Ветрен дол, общ. Септември, обл. Пазарджик" - [публикувано 12.02.2019]

 Уведомление за инвестиционно предложение "Отоплителна инсталация с топлоизточник минерална вода, осигуряване на топла вода за санитарно-битови нужди и топлоизолиране на съществуващо училище "Христо Смирненски" в УПИ V - Училище, кв. 12А, с. Ветрен дол, общ. Септември, обл. Пазарджик" - [публикувано 12.02.2019]

 Уведомление за инвестиционно предложение "Нови сондажи за минерална вода, съоръжения, санитарно-охранителна зона и водопровод за минерална вода от с. Варвара до гр. Септември, общ. Септември, обл. Пазарджик" - [публикувано 05.02.2019]

 Уведомление за инвестиционно предложение от "АКРА ЗЕМ" ЕООД - [публикувано 01.02.2019]

 Уведомление за инвестиционно предложение от "НИМ БАТ" ЕООД - [публикувано 31.01.2019]

 Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение на "СЕЗАРА ГРУП" ООД за преустройство на бивш стопански двор, находящ се в землището на гр. Ветрен във ферма за отглеждане и угояване на мюлари - [публикувано 25.01.2019]

 Уведомление за инвестиционно предложение "Нови сондажи за минерална вода, съоръжения, санитарно-охранителна зона и водопровод за минерална вода от с. Варвара до гр. Септември, общ. Септември, обл. Пазарджик" - [публикувано 25.01.2019]

 Уведомление за инвестиционно предложение от "СЕЗАРА ГРУП” ООД - [публикувано 17.01.2019]

 Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение "Трасе на общински път от Гробищен парк до регулацията на гр. Септември" - [публикувано 02.01.2019]

 Съобщение от Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" за издаване на Разрешително за водовземане на подземни води  - [публикувано 27.12.2018]

 Уведомление за инвестиционно предложение "Трасе на общински път от Гробищен парк до регулацията на гр. Септември" - [публикувано 19.12.2018]

 Уведомление за инвестиционно предложение от "ФЕРОМЕТЪЛС” ЕООД - [публикувано 18.12.2018]

 Уведомление за инвестиционно предложение "Водовземане от един тръбен кладенец (ТК2), водата от който се ползва за нуждите на Цех за производство на метални изделия“ от "ПФБ ПРЕСО ФОНДАЛ БЪЛГАРИЯ” ЕООД - [публикувано 14.12.2018]

 Обявление за инвестиционно предложение на "Водоснабдяване и канализационни услуги" ЕООД, гр. Пазарджик - [публикувано 30.11.2018]

 Становище по предложенията, препоръките, мненията и възраженията в резултат на проведените обществени обсъждания на Доклад за оценка на въздействието върху околната среда и всички приложения към него за инвестиционно предложение „Преносен газопровод до гр. Панагюрище и гр. Пирдоп”, с Възложител „БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД  - [публикувано 27.11.2018]

 Съобщение от Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" за издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез изграждени съоръжения  от повърхностен воден обект  - [публикувано 15.11.2018]

 Обявление за инвестиционно предложение на "Теленор България" ЕАД, гр. София - [публикувано 13.11.2018]

 Решение №ПК-37-ПР/2018г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение "Садкова система за отглеждане на аквакултури в поземлен имот № 141055 и Фотоволтаични съоръжения и сгради в поземлен имот № 141059, с. Бошуля“ - [публикувано 08.11.2018]

 Информация за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение "Разширение площадка за събиране, съхраняване на отпадъци от черни и цветни метали, електрическо и електронно оборудване, батерии и акумулатори и неопасни хартиени и пластмасови отпадъци", с. Ветрен дол - [публикувано 07.11.2018]

 Обявление за инвестиционно предложение на "Коловаг" АД, гр. Септември - [публикувано 07.11.2018]

 Обява до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от "АТ ФИШ" ЕООД - [публикувано 22.10.2018]

 Информация за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение "Садкова система за отглеждане на аквакултури в поземлен имот № 141055 и Фотоволтаични съоръжения и сгради в поземлен имот № 141059, с. Бошуля“ - [публикувано 11.10.2018]

 Уведомление за инвестиционно предложение "Изграждане на площадка за събиране, съхраняване на отпадъци от черни и цветни метали, електрическо и електронно оборудване, батерии и акумулатори и неопасни хартиени и пластмасови отпадъци", с. Ветрен дол - [публикувано 25.09.2018]

 Съобщение от Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" за издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения за обект "Оранжерия за цветя", ПИ 011166, с. Злокучене - [публикувано 05.09.2018]

 Решение №ПК-28-ПР/2018г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение "Закриване и рекултивация на депо за битови отпадъци на територията на община Септември" - [публикувано 05.09.2018]

 Съобщение от Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" за издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения за обект "Трайни насаждения от орехи", имот 007057, с. Ветрен дол - [публикувано 29.08.2018]

 Решение №ПК-27-ПР/2018г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение от „Маркет СървиС” ООД - [публикувано 21.08.2018]

 Съобщение от Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" за издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения за обект "Трайни насаждения от орехи", с. Ветрен дол - [публикувано 15.08.2018]

 Информация за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение "Закриване и рекултивация на депо за битови отпадъци на територията на община Септември" - [публикувано 07.08.2018]

 Уведомление относно инвестиционно предложение за "Закриване и рекултивация на депо за битови отпадъци на територията на община Септември" - [публикувано 25.07.2018]

 Информация за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение от „Маркет СървиС” ООД - [публикувано 24.07.2018]

 Решение № ПК-06-ЕО/2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на РИОСВ - Пазарджик на Изменение на Общ устройствен план на община Септември, обхващащо имоти в землищата на гр. Септември, гр. Ветрен, с. Варвара, с. Ветрен дол, с. Виноградец и с. Бошуля - [публикувано 03.07.2018]

 Уведомление за инвестиционно предложение от ДП НКЖИ гр. София - [публикувано 22.06.2018]

 Информация за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение от „Органик нътс България“ ЕООД - [публикувано 18.06.2018]

 Съобщение от Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" за издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения за обект "Автокомплекс и търговски обект", гр. Септември - [публикувано 06.06.2018]

 Уведомление за инвестиционно предложение от "Рьофикс" ЕООД - [публикувано 04.06.2018]

 

Фотогалерия

Археологически

музей

Къща - музей
"Ал. Стамболийски"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Последна актуализация:  24.07.2024                                                         Copyright   ©  2003 - 2024 Община Септември                                                                     webmaster